Contactpersoon


Wilma Elbertsen
Regiomanager
VNO-NCW Achterhoek
06 21 170 437

hoofdsponsor 
VNO-NCW Achterhoek

 

 Regionaal nieuws

Donderdag 23 november 2017
Handelsmissie Polagra: 18 - 21 januari 2018
Polagra Premiery is een tweejaarlijkse terugkerende vakbeurs die voor de 7de keer wordt georganiseerd in de stad Poznań. De beurs richt zich op innovatieve oplossingen en modernisering van de bedrijfsvoering voor de agrarische sector, waaronder, dierhouderij, landbouwmachines, post-harvest, uitgangsmateriaal,
Meer nieuws? Ga naar ons nieuwsarchief

 Activiteiten VNO-NCW Achterhoek

VNO-NCW Achterhoek heeft meer dan 400 leden en vormt daarmee een invloedrijk netwerk dat elkaar regelmatig ontmoet tijdens bedrijfsbezoeken en themabijeenkomsten (zie de agenda aan de rechterkant). Dankzij inbreng van leden én door nauwe samenwerking met MKB Midden, branches en ondernemersverenigingen zijn we in staat een vuist te maken richting overheden en stakeholders. En dat doen we met succes!

Resultaten 2016 en activiteiten 2017
   
Financiering
Dividend en belastingen: in overleg met het kabinet hebben we een oplossing gevonden voor honderdduizend dga's in Nederland die de laatste jaren problemen ondervinden bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben.
Vennootschapsbelasting: wij zijn tevreden met de verlaging vennootschapsbelasting, maar ontevreden met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Het is onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.We ondersteunen initiatieven voor alternatieve financiering en informeren onze leden over ontwikkelingen op dit terrein (bijvoorbeeld Naoberkrediet).

Innovatie & Duurzaamheid
MIT: op ons aandringen heeft het kabinet de beperking van de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) teruggedraaid. Ook mag de toegang tot de innovatiebox niet verder worden beperkt dan de OESO voorschrijft.
Smart Industry Oost-Nederland: half september zijn de actiepunten gepresenteerd die de industrie in Oost-Nederland een ‘BOOST’ moeten geven. In 2020 moet 40% van de industriebedrijven digitaal produceren en 10% minder grondstoffen verbruiken. Meer groei, minder afval, meer banen. Gelderland en Overijssel investeren samen ruim 20 miljoen euro vanuit eigen middelen. Wij stellen capaciteit (manuren) beschikbaar. Via Smarthub werken we aan de regiobranding van de Achterhoek met focus op smart industry, smart werken en profilering als dé stage- en afstudeerregio van Nederland.
Circles: wij zijn initiatiefnemer van het platform Circles, waarin bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland samenwerken aan het ontwikkelen van circulaire economie en aan het realiseren van een koppositie voor Oost-Nederland hierin.
Energietransitie: om concreet te werken aan ambities van het Landelijke Energieakkoord is VNO-NCW Midden kernpartner in de programma’s van het Gelders Energie Akkoord en Nieuwe Energie Overijssel en betrokken bij transitie-ontwikkelingen in Flevoland en Utrecht. Het Europese energiebesparingsproject MKB Energy CheckUp van VNO-NCW Midden is onderdeel geworden van de transitieprogramma’s. In 2017 starten we in samenwerking met gemeenten en de omgevingsdienst met de verduurzaming van de Achterhoek waarbij we ondernemers ondersteunen met de MKB Energy CheckUp en doe-scans.

Internationalisering
Export: Wij zijn tevreden met de 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 meerjarig uittrekt voor intensivering van de handelsbevordering.
Duitsland: omdat een groot deel van ons werkgebied aan Duitsland grenst, is extra aandacht voor de belangrijkste handelspartner van Nederland vanzelfsprekend. We hebben intensieve contacten met Duitse ondernemersverenigingen, met DNHK, de Euregio en onze Duitse partnerorganisaties. Op 22 maart 2017 vond in samenwerking met World Trade Center Twente de Industriedag Duitsland plaats voor industriële (MKB-) ondernemers in Oost-Nederland. Vanuit de Achterhoek sluiten we aan bij diverse projecten die gerelateerd zijn aan zaken doen in Duitsland, grensoverschrijdend werken en grensoverschrijdend opleiden.
Cross Border Talent: dit Europese project richt zich op excellente studenten uit Duitsland en Nederland en biedt de komende jaren ondernemingen kansen ‘bij de buren’.
Ledenreis: voor waardevolle contacten en exportkansen is onze jaarlijkse ledenreis een uitstekend begin. In 2016 bezochten we IJsland en New York. Van 2-7 november 2017 gaat onze internationale reis naar Zuid-Afrika.
Europa: via het VNO-NCW-kantoor in Brussel en door rechtstreekse bezoeken vanuit de regio verstevigen we contacten met Europese politici. VNO-NCW Achterhoek is jaarlijks vertegenwoordigd bij de Open Days in Brussel.

Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur
Resultaat van intensieve lobby is dat het Rijk bijdraagt aan de aanpassingen van provinciale wegen en de aansluiting van de A1 op de A30. In de Achterhoek zijn we betrokken bij het onderzoek naar de 2e fase N18 en blijven we ons sterk maken voor goede treinverbindingen en snel internet.
Bedrijventerreinen: we zijn actief betrokken bij het opstellen van de regionale bedrijventerreinenvisie. Inzet is om goede werklocaties voor bedrijven te krijgen.
Bedrijvenparkscan: we stimuleren ondernemersverenigingen de kwaliteit van bedrijventerreinen te toetsen met de bedrijvenparkscan. Met de resultaten kan vervolgens de basis worden gelegd voor verbetertrajecten. 

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Participatiewet: werkgevers in de marktsector hebben in 2015 maar liefst 15.604 van de 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking (Banenafspraak voor 2015 was 6.000). We blijven ons inspannen om te zorgen dat we in 2026 op de afgesproken 100.000 extra banen uitkomen. Dat lukt alleen als de regelingen voor werkgevers eenvoudiger worden en de werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV verbetert, er betere afspraken over inkoop komen en meer inzicht in competenties van kandidaten wordt gegeven. In ons werkgebied zijn extra inspanningen gepleegd via het project Opnaarde100000-banen, met drie aanjagers, bijeenkomsten en veel informatie, waaronder een special van ledenmagazine Middelpunt. In de Achterhoek werken we aan de doelstellingen via Unieke Achterhoekers. In 2017 zetten we deze inspanningen voort. Uiteraard blijven we er voor strijden om de quotumverplichting van tafel te krijgen. We geloven niet in het juk van dwang als het gaat om de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.
Wet DBA: we hebben met succes gepleit voor het in de ijskast zetten van de wet DBA. Dit gaat rust brengen op de arbeidsmarkt. In 2017 moet worden gewerkt aan verbetering van het arbeidsrecht, die past bij de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en de inhuur van zelfstandigheden op goede wijze regelt.
Tekort technisch personeel: we blijven initiatieven nemen en samenwerken met branches om de instroomcijfers in technisch onderwijs verder te verhogen. In de Achterhoek bezochten 6000 mensen de Techniekdag en in de Week van de Techniek gingen veel scholieren bovenbouw basisonderwijs naar Achterhoekse bedrijven.
NEXT Level Sociale agenda: in 2016 is een start gemaakt met een brede sociale agenda, behorende bij het programma Next Level. In onze regio blijven we u betrekken bij het opstellen en uitvoeren van deze landelijke agenda.
In de Achterhoek is het regionale sectorplan Nieuw Werk in volle gang. Steeds meer ondernemers maken gebruik van de regelingen bij het aannemen en scholen van personeel. Ook het plan Smart Technical Education is in 2016 gestart om technische vmbo-leerlingen een kans te geven in hun omgeving een technische opleiding te volgen.

En meer 

  • Concrete samenwerking met Defensie op gebied van kennis, innovatie, aanbesteden, arbeidsmarktbeleid. In de bijeenkomsten-reeks ‘Zakendoen met Defensie’ was aandacht voor het thema ‘Samenwerking bij innovatieve projecten’ en voor ‘leidinggeven’, tijdens het KL-Ondernemersbivak, samen met 11 Brigade Luchtmobiel.       
  • In 2016 zijn meer dan 100 thema- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, met als hoogtepunten nieuwjaars- en Miljoenennotabijeenkomsten, mooie bedrijfsbezoeken, Middelpunt Midwinterwandeling en drukbezochte algemene ledenvergaderingen.       
  • MKB-vriendelijk aanbesteden: we hebben in diverse regio’s Marktdagen Aanbestedingsbeleid georganiseerd. Doel is opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in contact brengen en discussiëren over de knelpunten rond aanbesteden. Er zijn in totaal bijna 600 deelnemers geweest. Resultaat is dat gesprekken op gang zijn over afstemming van uitnodigingsbeleid, gezamenlijk SROI-beleid of een adviespunt aanbesteden. In ons werkgebied start een pilot met het platform Vraaghetdemarkt.nl, dat gemeenten en bedrijven samenbrengt bij aanbestedingsvraagstukken.       
  • We zijn nauw betrokken bij Achterhoek 2020 (ons bestuurslid Koen Knufing heeft zitting in de stuurgroep); Smarthub, smart industry en het innovatiefestival 2017.

Meer informatie:
Wilma Elbertsen, regiomanager VNO-NCW Achterhoek, 06-21170437
www.vno-ncwmidden.nl/achterhoek  


 

 

 

 

 

 Agenda

 Nieuwe leden

- Harold Vulink
Achterhoeks Centrum voor Technologi (HENGELO)


- Gerard Russchen
MRKTNG.nl (DOETINCHEM)


- Ap Meulenveld
Vermogensadvies en meer (STEENDEREN)


- Nick Snippe
VTS Technical Group BV (DOETINCHEM)


- Ton Loef
DOC Opleiding & Training (DOETINCHEM)


Achterhoek2020

www.smarthub.nl