provincie Utrecht

 Contactpersoon


Helga Brenninkmeijer
Regiomanager
VNO-NCW provincie Utrecht
06 11 351 745

Bram Harmsma
junior regiomanager
VNO-NCW Midden
06 23 760 972

 Regionaal nieuws

Maandag 11 december 2017
Nieuwjaarsbijeenkomst SBI 17 januari 2018
Jarenlang heeft Nederland, met het beroemde Poldermodel als baken, de golven van de economie doorstaan. Het Poldermodel werkte, en niet in de laatste plaats omdat het er was! Bij het schrijven van deze uitnodiging blijkt in ieder geval, dat de Haagse spelers van de polder elkaar niet hebben kunnen vinden om samen een advies aan de nieuwe regering te geven.
Meer nieuws? Ga naar ons nieuwsarchief

 Wat doet VNO-NCW provincie Utrecht?

Belangenbehartiging en faciliteren van een hecht netwerk, daar gaan en staan we voor. Kijk voor netwerkactiviteiten in de agenda >>.

Lobbyresultaten bereiken we door onze directe verbondenheid met VNO-NCW landelijk én door nauwe samenwerking met MKB Midden, branches en ondernemersverenigingen. Input van leden is daarbij van groot belang. Blijft u ons dus vertellen tegen welke vraagstukken u in het ondernemerschap aanloopt. 

Ondernemersverenigingen
Een van de organisaties waar VNO-NCW provincie Utrecht mee samenwerkt is de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK). De Federatie wil als samenwerkingsverband van de bedrijvenkringen in de regio Amersfoort meewerken en -denken over projecten en processen die in regionaal economisch- en ondernemers opzicht van belang zijn. VNO-NCW provincie Utrecht is secretaris van de FBK.   

Activiteiten FBK
- Onderling kennis en ervaringen delen;
- Elkaar informeren en ideeën en kansrijke zaken uitwisselen;
- Fungeren als klankbord/sparringpartner voor gemeenten in de regio, Bureau Regio Amersfoort, Provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU) bij de totstandkoming en uitvoering van besluitvorming over beleid dat voor ondernemers van belang is;
- Relevante regionale economische (beleids)thema’s agenderen bij stakeholders;
- Gezamenlijk optrekken met overheden en andere partijen bij het uitvoeren, initiëren en ondersteunen van relevante projecten op het gebied van regionale economie.  

Resultaten 2016 en activiteiten 2017
   
Financiering
Dividend en belastingen: in overleg met het kabinet hebben we een oplossing gevonden voor honderdduizend dga's in Nederland die de laatste jaren problemen ondervinden bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die ze op hun balans hebben.
Vennootschapsbelasting: wij zijn tevreden met de verlaging vennootschapsbelasting, maar ontevreden met de progressieve vermogensrendementsheffing die per 2017 ingaat. Het is onjuist dat belasting moet worden betaald op grond van rendement dat niet is gerealiseerd.
 
Innovatie & Duurzaamheid
MIT: op ons aandringen heeft het kabinet de beperking van de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) teruggedraaid. Ook mag de toegang tot de innovatiebox niet verder worden beperkt dan de OESO voorschrijft.
Circles: wij zijn initiatiefnemer van het platform Circles, waarin bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland samenwerken aan het ontwikkelen van circulaire economie en aan het realiseren van een koppositie voor Oost-Nederland hierin.
Energietransitie: om concreet te werken aan ambities van het Landelijke Energieakkoord is VNO-NCW Midden kernpartner in de programma’s van het
Gelders Energie Akkoord en Nieuwe Energie Overijssel en betrokken bij transitie-ontwikkelingen in Flevoland en Utrecht. Het Europese energiebesparingsproject MKB Energy CheckUp van VNO-NCW Midden helpt ondernemers bij hun verplichting tot energie besparen en is onderdeel geworden van de transitieprogramma’s.

Internationalisering
Export: VNO-NCW Midden is tevreden met de 10 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 meerjarig uittrekt voor intensivering van de handelsbevordering.
Ledenreis: voor waardevolle contacten en exportkansen is onze jaarlijkse ledenreis een uitstekend begin. In 2016 bezochten we
IJsland en New York. Van 2-7 november 2017 gaat onze internationale reis naar Zuid-Afrika.
Europa: via het VNO-NCW-kantoor in Brussel en door rechtstreekse bezoeken vanuit de regio verstevigen we contacten met Europese politici.


Ruimtelijke Ordening & Infrastructuur
Resultaat van intensieve lobby is dat het er de komende jaren hard gewerkt wordt aan de verbreding van c.q. betere doorstroming op de Ring Utrecht A27/A12, Hoevelaken A1/A28, A27 Houten-Hooipolder en A27/A1.  
Bedrijventerreinen: we zijn actief betrokken bij het opstellen van de regionale bedrijventerreinenvisie. Inzet is om goede werklocaties voor bedrijven te krijgen.
Bedrijvenparkscan: we stimuleren ondernemersverenigingen de kwaliteit van bedrijventerreinen te toetsen met de bedrijvenparkscan. Met de resultaten kan vervolgens de basis worden gelegd voor verbetertrajecten. 

Arbeidsmarkt & Onderwijs
Participatiewet: werkgevers in de marktsector hebben in 2015 maar liefst 15.604 van de 21.057 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking (Banenafspraak voor 2015 was 6.000). We blijven ons inspannen om te zorgen dat we in 2026 op de afgesproken 100.000 extra banen uitkomen. Dat lukt alleen als de regelingen voor werkgevers eenvoudiger worden en de werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV verbetert, er betere afspraken over inkoop komen en meer inzicht in competenties van kandidaten wordt gegeven. In ons werkgebied zijn extra inspanningen gepleegd via het project
Opnaarde100000-banen, met drie aanjagers, bijeenkomsten en veel informatie, waaronder een special van ledenmagazine Middelpunt. In 2017 zetten we deze inspanningen voort. Uiteraard blijven we er voor strijden om de quotumverplichting van tafel te krijgen. We geloven niet in het juk van dwang als het gaat om de inzet van mensen met een arbeidsbeperking.
Wet DBA: we hebben met succes gepleit voor het in de ijskast zetten van de wet DBA. Dit gaat rust brengen op de arbeidsmarkt. In 2017 moet worden gewerkt aan verbetering van het arbeidsrecht, die past bij de dynamiek van de huidige arbeidsmarkt en de inhuur van zelfstandigheden op goede wijze regelt.
Tekort technisch personeel: we blijven initiatieven nemen en samenwerken met branches om de instroomcijfers in technisch onderwijs verder te verhogen. Daarbij hebben we niet alleen oog voor het aantal leerlingen, maar ook voor de kwaliteit van het onderwijs
. Hogere instroom is zeker nodig als het nieuwe kabinet in 2017 het NL Next Level investeringsvoorstel van VNO-NCW overneemt.
Regie in arbeidsmarktregio’s: de samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers in de verschillende arbeidsmarktregio’s is in 2016 verder verstevigd. We werken in de respectievelijke regio’s mee aan samenwerking en regie op de arbeidsmarktregio.
NEXT Level Sociale agenda: in 2016 is een start gemaakt met een brede sociale agenda, behorende bij het programma
Next Level. In onze regio blijven we u betrekken bij het opstellen en uitvoeren van deze landelijke agenda.

En meer 
  • Concrete samenwerking met Defensie op gebied van kennis, innovatie, aanbesteden, arbeidsmarktbeleid. In de bijeenkomstenreeks ‘Zakendoen met Defensie’ was half april aandacht voor het thema ‘Samenwerking bij innovatieve projecten’ en eind juni voor ‘leidinggeven’, tijdens het KL-Ondernemersbivak, samen met 11 Brigade Luchtmobiel. 
  • In 2016 zijn meer dan honderd thema- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, met als hoogtepunten nieuwjaars- en Miljoenennotabijeenkomsten in diverse regio’s, mooie bedrijfsbezoeken, Middelpunt Midwinterwandeling en drukbezochte algemene ledenvergaderingen.  
  • MKB-vriendelijk aanbesteden: we hebben in de regio’s Zwolle, Twente, Stedendriehoek, Utrecht en Rivierenland Marktdagen Aanbestedingsbeleid georganiseerd. Doel is om opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in contact te brengen en te discussiëren over de knelpunten rond aanbesteden. Er zijn in totaal bijna 600 deelnemers geweest. Het resultaat is dat er in regio’s de gesprekken op gang zijn gekomen over afstemming van uitnodigingsbeleid, een gezamenlijk SROI beleid of een adviespunt aanbesteden.
  • In ons werkgebied start een pilot met het platform Vraaghetdemarkt.nl, dat gemeenten en bedrijven samenbrengt bij aanbestedingsvraagstukken.

Meer informatie:
Helga Brenninkmeijerregiomanager VNO-NCW provincie Utrecht, 06-11351745
Bram Harmsma, junior regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht, 06-23760972

www.vno-ncwmidden.nl/utrecht 

 

 

 Agenda

 Nieuwe leden

- Erik de Ruiter
BAM Bouw en Techniek Regio Midden (BUNNIK)


- Bart Jan Lazet
HumanCapitalCare (UTRECHT)


- Rinder Sekeris
Nederlands Dagblad BV (AMERSFOORT)


- Wil Peters
UW Holding BV (UTRECHT)


- Benjamin Hol
Regionaal Platform Defensie-Bedrijfsleven Midden (LEEK)