Een zekere mate van activerend Arbeidsmarktbeleid is goed

31 oktober 2018 – Voor de meeste groepen op de Nederlandse arbeidsmarkt geldt dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit vandaag verschenen onderzoek. Nieuws waar wij als VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden niet van opkijken, maar blij zijn dat hier nu onafhankelijk onderzoek naar is uitgevoerd.

Vandaag verscheen een gezamenlijk rapport “Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving” van de Cultureel Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In dit rapport is onderzoek gedaan naar de mate waarin er sprake is van verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het is wat ons betreft dan ook goed dat het CPB en het CBS een duidelijke definitie van het begrip verdringing hebben opgesteld, zijnde: “dat een zittende groep werkenden negatieve gevolgen ondervindt van de toename in het arbeidsaanbod van een andere groep” Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van verdringing, met uitzondering van de situatie waarbij door actief beleid groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden geholpen om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te krijgen. Verdringing is een thema waar veel over wordt gesproken. Ook in ons werkgebied treffen we regelmatig vertegenwoordigers van vakbonden, gemeenten of arbeidsmarktregio’s die verdringing op de arbeidsmarkt als thema willen bespreken. Daarbij zien we veel verschillende interpretaties van het thema.  De conclusie die men trekt is dat er geen aanwijzingen zijn voor verdringing door migratie, verdringing tussen leeftijdsgroepen (ouderen vs. jongeren) of verdringing tussen opleidingsniveaus (hoogopgeleiden die structureel vaker onder hun niveau werken). De reden dat er geen verdringing is komt door de groei van de economie als er een nieuwe groep op de arbeidsmarkt komt. Ook is er een verschil in vaardigheden tussen jongeren en ouderen.

Het rapport stelt eveneens dat bij van activerend arbeidsmarktbeleid sprake kan zijn van het bewust inzetten van verdringing als middel om gelijke kansen te realiseren. Daarbij doelt men bijvoorbeeld op de inzet van regelingen en instrumenten als loonkostensubsidie of begeleiding voor bepaalde groepen. Er is geen onderzoek beschikbaar waarop conclusies kunnen worden getrokken of dit activerend arbeidsmarktbeleid daadwerkelijk tot verdringing leidt. Hiervoor zijn meerdere factoren van belang, bijvoorbeeld de conjunctuur (werkgelegenheid) en de mate waarin een bepaalde groep op de arbeidsmarkt wordt ondersteund. Als VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zijn wij van mening dat een zekere mate van activerend arbeidsmarktbeleid goed is. Het draagt er aan bij dat mensen die anders aan de kant blijven staan, sneller de weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden. Zeker in een periode waarin veel sectoren en bedrijven te maken hebben met personeelsschaarste is het goed dat zoveel mogelijk mensen de arbeidsmarkt betreden.

Contactpersonen:
Martine Schuijer (VNO-NCW Midden), 06-10966827
Hans Bakker (MKB-Nederland Midden), 06-11351691