Foto: Pixabay

DWSRA

Zeven pilots regionale samenwerking arbeidsmarktpartijen

In september 2017 is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe regeling uitgeschreven. Opleidings- en ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties konden binnen deze regeling een subsidie aanvragen voor het stimuleren van dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen uit verschillende sectoren en/of regio’s. Het ministerie wil met de subsidie werkloosheid voorkomen en overgang van werk naar werk bevorderen.

Tijdelijke regeling voor arbeidsmarktregio’s
VNO-NCW Midden heeft onderzoek gedaan naar welke ambities en doelstellingen we met de nieuwe regeling konden bewerkstelligen. Juist omdat de regeling draait om regionale samenwerking, hebben we daarbij de zogenaamde arbeidsmarktregio’s als uitgangspunt genomen. Nederland kent 35 arbeidsmarktregio’s, waarvan er 11 zijn gelegen in het werkgebied van VNO-NCW Midden. Op grond van de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ (DWSRA in de volksmond) kon subsidie worden aangevraagd voor twee soorten projecten, namelijk een project dienstverlening (DW) of een project samenwerking en regie arbeidsmarkt (SRA).

VNO-NCW Midden is aanvrager / penvoerder van de volgende DWSRA-projecten:

  • De Tafel van de Regio Zwolle; doel is om de koppeling tussen het regionaal economisch beleid en sociaal beleid te versterken.
  • Samenwerken in Techniek Gelderland: doel is om in kaart te brengen hoe de toekomstige personeelsvraag in de techniek zich ontwikkelt in het licht van het verduurzamen van gebouwde omgeving
  • Samenwerken in Techniek Utrecht: idem als voorgaande, in de regio Utrecht / Amersfoort
  • Toekomst in Techniek Gelderland: doel is om mensen uit WW in te laten stromen in technische beroepen aan de hand van een vooraf gedefinieerd instroomprogramma
  • Flevoland Werkt!: doel is om te onderzoeken of regionale samenwerking tussen gemeenten, UWV en sociale partners op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt vorm kan krijgen in een strategische agenda en uitvoeringsprogramma
  • Kleinschalige Zorgboerderijen Rivierenland: doel is om de samenwerking tussen de zorgboerderijen onderling en de zorgboerderijen met gemeenten en UWV in Rivierenland te verstevigen in concrete samenwerkingsafspraken.
  • Expertisecentrum Gelders Arbeidsmarkt Model, een kloppend arbeidsmarkthart: Doel is mensen aan het werk te brengen, te houden of te laten doorstromen naar ander werk. En vooral nieuwe innovaties binnen en tussen ondernemingen tot stand te brengen.

Contactpersoon:

Martine Schuijer,
secretaris Arbeidsmarkt & Onderwijs
VNO-NCW Midden