Samenwerking en agenda regio FoodValley

In de regio FoodValley werken wij intensief samen met de overheden en het onderwijs in een vorm Triple Helix regio FoodValley. Voor de aankomende periode wordt er een nieuwe agenda opgesteld. Op basis van onze groeiagenda brengen wij de volgende punten naar voren. Mocht u nog punten willen aandragen, dan horen wij het graag.

1. Bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid is essentieel voor een goed vestigingsklimaat. Bedrijven willen goed ontsloten zijn – om zo min mogelijk verliesuren te hebben en om goed bereikbaar te zijn voor medewerkers en klanten. Zet daarom in op het aanpakken van de A1/A30, de campusroute Wageningen, Rondweg Veenendaal en de Rijnbrug bij Rhenen. Ook vinden we het van belang dat er ge├»nvesteerd wordt in openbaarvervoerverbindingen tussen de gemeenten in de FoodValley. Verder vinden we het van belang dat er onderzocht wordt of de railterminal bij Barneveld een kans van slagen heeft. Slimme mobiliteit is een kans om de congestie te verminderen in de regio.

2. Arbeidsmarkt

Voor bedrijven wordt het steeds lastiger om goed personeel te vinden. Vooral de vraag naar vaktechnisch personeel is groot. Er dient hier een programma op te komen dat daarop stuurt. Doordat de werkzaamheden steeds meer veranderen, moeten medewerkers continu door blijven door ontwikkelen. Het onderwijs dient hierop in te spelen en het bedrijfsleven dient dichter op het onderwijs te zitten om meer in te spelen op de vraag op de arbeidsmarkt. Ook zullen we oplossingen moeten bedenken over de groep mensen die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt.

3. Vestigingsklimaat

De regio FoodValley is een sterke regio om in te ondernemen. We willen dit graag zo behouden. Belangrijk is dat er voldoende bedrijventerreinen aanwezig zijn die aansluiten op de behoefte van bedrijven en dat deze terreinen regionaal met elkaar worden afgestemd. Voor onze medewerkers is het van belang dat er een goed woon- en verblijfklimaat is. Een afstemming over het detailhandelsbeleid in de regio is daarom o.a. wenselijk. De digitalisering van de economie gaat met grote stappen. Onze regio heeft een sterk ICT-cluster en sluit goed aan bij deze ontwikkelingen. We kunnen hier nog stappen in maken, bijvoorbeeld het aanleggen van een 5G netwerk.

4. Branding

Goede branding is belangrijk om bedrijven, medewerkers, toeristen en studenten aan te trekken. We zullen met elkaar de huidige plannen verder door moeten ontwikkelen.

5. Duurzaamheid

We staan voor een grote duurzaamheidsopgaven zoals het verduurzaming van de gebouwde omgeving, circulair ondernemen, opwekken van nieuwe energie etc. Het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid zullen elkaar moeten opzoeken om de bovengenoemde opgave verder vorm te geven in de regio FoodValley.

Contact en informatie
Herald Immink, regiomanager VNO-NCW VeluweVallei, telnr. 06-51279192