Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Behoud van jong talent: blijf stageplaatsen aanbieden

Door de coronacrisis zijn een aantal vanzelfsprekende zaken minder vanzelfsprekend geworden en sommige bedrijven worden hard geraakt door de crisis. We hebben de afgelopen tijd in de Achterhoek vol ingezet op het boeien en binden van jong talent. We doen dat o.a. met de inzet van SmartHub om de Achterhoek te profileren als dé stage en afstudeerregio van Nederland. Door vergrijzing en ontgroening hebben we veel jong talent nodig, ook na de coronacrisis zullen we die vakmensen hard nodig hebben. Daarom roepen we werkgevers op om stageplekken aan te blijven bieden en huidige stages en leerbanen door te laten lopen. Zo blijven de toekomstige vakmensen voor de sectoren behouden.

Smarthub Achterhoek zorgt voor extra publiciteit richting studenten en onderwijsinstellingen, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de Achterhoek haar deuren nu wél open heeft voor jong talent! Mail projectleider Marij Striekwold voor meer info, tips en adviezen hoe u in deze coronatijd een sollicitatieproces en stage kunt inrichten.

SBB (stichting beroepsonderwijs en bedrijfsleven) roept erkende leerbedrijven op om informatie over beschikbare stage en leerbanen op Stagemarkt te actualiseren (https://www.s-bb.nl/bedrijven). Zo worden beschikbare stages en leerbanen makkelijk vindbaar voor zoekende (potentiële) studenten.

Financiën
Als de werkgever in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor de loonkosten bij een omzetdaling (NOW), wordt ook het loon van de bbl-er en de stagevergoeding van de bol-student in de toekenning meegenomen.

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een leerbedrijf maakt om een bbl-student te begeleiden. Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de weken tot en met 28 april, waarin werkgevers bbl-studenten vanwege de maatregelen tegen corona niet verantwoord konden begeleiden, niet in mindering worden gebracht op de subsidie praktijkleren. Het kabinet is daarnaast voornemens het mogelijk te maken voor leerbedrijven, die een leerbaan aanbieden aan een bbl-student, een voorschot aan te vragen op de subsidie praktijkleren. Eventuele aanvragen lopen dan via het loket op www.rvo.nl.

SBB wil de leerbedrijven helpen om gebruik te maken van alle financiële regelingen om landelijk de 130.000 leerbanen te borgen. Het kabinet helpt leerbedrijven bij het betalen van loon aan werknemers met een leerbaan en vergoedingen aan stagiairs. Leerbedrijven kunnen gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van het kabinet als over de vergoeding of het loon premies werknemersverzekeringen worden betaald.

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een leerbedrijf maakt om een bbl-student te begeleiden. Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de weken tot en met 28 april, waarin werkgevers bbl-studenten vanwege de maatregelen tegen corona niet verantwoord konden begeleiden, niet in mindering worden gebracht op de subsidie praktijkleren. Het kabinet is daarnaast voornemens het mogelijk te maken voor leerbedrijven die een leerbaan aanbieden aan een bbl-student een voorschot aan te vragen op de subsidie praktijkleren. Eventuele aanvragen lopen dan via het loket op www.rvo.nl.

Daarnaast stimuleert het kabinet via de subsidieregeling SLIM het leren en ontwikkelen in het mkb en in de drie seizoensectoren horeca, landbouw en recreatie. Leerbedrijven uit het mkb en voornoemde sectoren kunnen ook subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor het realiseren van een leerbaan voor een werkzoekende/werknemer om een (deel van een) mbo-opleiding te doen in de derde leerweg leidend tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring.

Door ook werkzoekenden de mogelijkheid te bieden met een bbl-opleiding en een leerbaan een duurzame plek te vinden op de arbeidsmarkt draagt de bbl bij aan het beperken van de werkloosheid en levert zo een kostenbesparing voor de overheid op. Echter, door het budgetplafond van de subsidie praktijkleren, ontvangen leerbedrijven per bbl-student juist minder subsidie als het aantal bbl-studenten toeneemt. Terwijl wij in deze crisistijd juist willen dat er méér gebruik wordt gemaakt van bbl. Om bedrijven te stimuleren leerbanen te bieden, moet het budget voor subsidie praktijkleren mee-ademen met het totale aantal bbl-ers. Een start is om een gegarandeerd bedrag van € 2.700 euro vanuit de subsidie praktijkleren aan leerbedrijven uit te keren. Dit geeft leerbedrijven zekerheid. Deze ondersteuning is hard nodig, zeker in de sectoren waar geen aanvullend bedrag beschikbaar wordt gesteld vanuit een O&O-fonds.

Op afstand leerbedrijven erkennen
Voor bepaalde studenten is urgent een vervangende stage of leerbaan nodig, terwijl bij bestaande leerbedrijven onvoldoende mogelijkheden zijn en alternatieven voor andere oplossingen bij de school ontbreken. Voor deze gevallen wil SBB, met steun van OCW, onderwijs en bedrijfsleven, tijdelijk een bijzondere maatregel introduceren. Met deze maatregel maken wij het mogelijk dat nieuwe leerbedrijven op afstand erkend kunnen worden, als een bezoek van de adviseur praktijkleren vanwege beperkende maatregelen niet altijd mogelijk is. Uiteraard moet dit leerbedrijf voldoen aan de criteria uit het erkenningsreglement en moet de kwaliteit op afstand maximaal geborgd worden.

Meer informatie:
https://www.s-bb.nl/actieplan-stages-en-leerbanen
https://www.smarthub.nl/
https://stagemarkt.nl/Zoeken