Resultaten 2019

Leden: bedankt!

2019 was een jaar vol bijzondere activiteiten en momenten bij VNO-NCW Midden. We hebben veel geïnvesteerd in lobbyactiviteiten en events, om het ondernemersklimaat en het netwerk in de regio’s te optimaliseren. Een krachtige lobby is alleen mogelijk met steun en inbreng van leden. Dank daarvoor en blijf ons ook in 2020 vertellen waar je tegenaan loopt. Samen staan we sterk!

Wat hebben we voor leden gedaan:

 • Stikstof en PFAS: Landelijk heeft de vereniging gelobbyd bij kabinet, wij hebben bij provinciebesturen de druk opgevoerd om de crisis vlot te trekken. Inmiddels heeft het kabinet de drempelwaarde voor PFAS aangepast, is een stikstof-spoedwet van kracht en komen projecten (te) langzaam weer op gang. Maar er blijft nog veel onduidelijk en tijdelijk. We trekken samen met leden en branches op en knokken voor snelle oplossingen. Banen en bedrijven staan op de tocht. Lees meer over onze inspanningen.
 • Wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in de regionale Economic Boards, mobiliteitsprogramma’s, provinciale energietransities en andere belangrijke overleg- en beslisorganen.
 • We weten elkaar te vinden bij VNO-NCW Midden. 2019 was een bruisend verenigingsjaar, met meer dan tachtig evenementen en duizenden deelnemers. Enkele hoogtepunten waren de nieuwjaarsbijeenkomsten, Miljoenennotabijeenkomsten en de Ledenreis naar Helsinki en Riga. De online ledenomgeving –  de VNO-NCW Community – ondersteunt de (digitale) verbinding tussen leden.
 • Veel aandacht voor criminaliteit, cybersecurity en ondermijning.
 • In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 hebben we onder het motto ‘Sterker maken wat sterk is’ de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen beïnvloed. Tot onze tevredenheid zijn veel van onze standpunten daarin overgenomen. In debatten, nieuwsbrieven, vlogs, blogs, interviews en artikelen hebben we vervolgens onze inzichten gedeeld met politici en daarnaast ondernemers geïnformeerd over het belang van de Staten én van de waterschappen (waarvoor we ook konden stemmen). In mei volgden de EU-verkiezingen en ook daarover hebben we veel gecommuniceerd en ondernemers opgeroepen om vooral te gaan stemmen.
 • Regelmatig organiseren we samen met MKB-Nederland Midden Marktdagen Beter Aanbesteden, waardoor opdrachtnemers en opdrachtgevers meer begrip kregen voor elkaars werkwijze. Diverse gemeenten hebben beleid aangepast en zijn daardoor meer mkb-vriendelijk geworden.
 • Bestuurswisselingen: na de benoeming van Jacco Vonhof tot voorzitter van MKB-Nederland heeft de algemene ledenvergadering in mei 2019 Marcel Hielkema gekozen tot nieuwe voorzitter. In november volgde de wisseling van penningmeester (Quintus Stokvis volgt Stefan Klijn op) en per 13 januari 2020 heeft de vereniging ook een nieuwe directeur: Karel Heijink. Hij is Ron van Gent opgevolgd, die voor de landelijke koepels aan de slag is. Ook in de provincies en in de regio’s zijn nieuwe voorzitters en bestuursleden benoemd (oa Laurens de Lange – VNO-NCW Overijssel, Martin Ruiter – VNO-NCW Gelderland). Alle afgetreden bestuursleden bedanken we nadrukkelijk voor hun onbezoldigde inzet voor VNO-NCW Midden.

Bekijk de factsheet en lees hieronder meer over de lobby-activiteiten in 2019, per speerpunt en per regio.

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Perspectief op Werk: de arbeidsmarktregio’s hebben vanuit het ministerie SWZ ieder 1 miljoen euro beschikbaar gekregen voor projecten om structurele werklozen aan de slag te krijgen. Bij VNO-NCW Midden gaat het om 11 arbeidsmarktregio’s (van de 35), 11 miljoen euro in 2019 + nog eens 11 miljoen in 2020. Wij zijn betrokken bij de actieplannen die worden of zijn opgesteld en bij veel van de uitvoerende projecten. De opdracht is, naast de actieplannen, de regionale werkgeversdienstverlening verder te versterken en te vereenvoudigen en de tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen. Dat is wat wij steeds hebben bepleit en waarvoor we ons blijven inzetten.

Banenafspraak: werkgevers liggen voor op de afspraak om extra banen te creëren voor mensen met een beperking. In totaal zijn er tot en met het derde kwartaal 2019 58.544 extra banen gecreëerd. Dat is meer dan de doelstelling (55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting). In ons werkgebied nemen we een kwart van de extra banen voor onze rekening, wat veel is als je kijkt naar hoe de werkgelegenheid is verdeeld over Nederland. Met het programma Opnaarde100.000banen stimuleren en ondersteunen we ondernemers bij inclusief ondernemen.

Techniekopleidingen: VNO-NCW Midden stimuleert de instroom in technische en technologische opleidingen, onder andere door het organiseren van vijf Techniekdagen. Locaties: Arnhem, Nijmegen, Liemers, Achterhoek en Bocholt. Totaal aantal bezoekers 2019: 25.000. Mogelijk gemaakt door meer dan 175 stands van bedrijven en onderwijspartijen. Het resultaat voor leden is dat er een hogere instroom in technische opleidingen is, een sterker imago techniek en een betere afstemming met onderwijs.

Financiering

Voor het versterken van het regionale midden- en kleinbedrijf, de economie en leefbaarheid inventariseren wij wensen en ideeën bij achterban, schrijven mee aan plannen en lobbyen. Denk aan Regiodeals en MKB-deals.

Naast onze inspanningen voor middelen die vrijkomen via deze deals, Perspectief op Werk en investeringen in projecten, infrastructuur, structuurversterking, e.d. hebben wij gelobbyd voor financieringsmodellen, subsidies en leningen die het ondernemen makkelijker maken. Voorbeelden zijn De Business Versneller, De Groeiversneller, GO4EXPORT Vouchers, korting op energiescan en Qredits.

Innovatie en Duurzaamheid

Energietransitie

Wij zijn intensief betrokken bij energiebesparingsinitiatieven en – projecten, die veelal gestimuleerd worden door provinciale financiering. Voorbeelden zijn Overijssel Bespaart (Almelo, Deventer), Arnhem Aan en Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Om de energietransitie in de provincies en regio’s te stimuleren en te versnellen zijn we kernpartner van Nieuwe Energie Overijssel en het Gelders Energieakkoord, in de provincie Utrecht zijn we betrokken bij het Energietransitieplan.

Wij zijn partner van de WATT-campagne, die de energiebesparingsverplichting die per 1 juli 2019 geldt, onder de aandacht van ondernemers bracht. We hebben met de campagne 269.709 ondernemers bereikt en gaan door met het informeren van onze achterban over eHerkenning en het Milieubeheerprogramma.

Circulair ondernemen

Wij steken veel kennis en tijd in de ondersteuning van regionale ondernemers in de transitie naar circulaire economie, vanuit de overtuiging dat innovatie en ondernemerschap oplossingen bieden die de uitputting van grondstoffen stoppen. Om dat te onderstrepen zijn wij samen met Kiemt initiatiefnemer van het platform voor circulair ondernemen in Oost-Nederland, CIRCLES, waarbij 12 partners zijn aangesloten. Er zijn sinds de oprichting in 2015 500 gesprekken met bedrijven en instellingen gevoerd, 150 organisaties en/of bedrijven aan elkaar gekoppeld, 75 bedrijven doorverwezen bij een concrete vraag naar meer informatie en 90 samenwerkingen ontstaan tussen groepen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met de Sigma workshops is voor meer dan 10 miljoen aan potentiële circulaire transacties in beeld gebracht bij mkb-bedrijven in maakindustrie. Kennis delen en informeren klinkt eenvoudig, maar in de wirwar van mogelijkheden, samenwerkingen en projecten is het noodzaak dat je de weg kent, kunt doorvragen en anticiperen op de behoefte in de markt. Provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2019 hun financiering van het CIRCLES-netwerk met 3 jaar verlengd.

Groene Groeiers

Het landelijke Groene Groeiers-netwerk van VNO-NCW is gegroeid naar 344 leden met 46 uitdagingen (2018: 292 / 30). Het platform richt zich op matchmaking tussen vraag en aanbod op circulair gebied en is gratis voor leden VNO-NCW Midden.

Internationalisering

In 2019 organiseerden we evenementen rondom het thema internationalisering en export (Duitslanddag, Brexit-bijeenkomst, ea), een bezoek aan European Week of Regions in Brussel en de jaarlijkse ledenreis, die dit keer naar Helsinki en Riga ging en in het teken stond van duurzaamheid.

In 2019 kreeg ons partnerschap met NLinBusiness vorm, onder andere door de directe ontsluiting van alle informatie van dit platform aan onze leden via de verenigingswebsite. In 2020 gaan we in samenwerking met dit netwerk bijeenkomsten in de regio organiseren.

Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

Wij pleiten voor slimmer gebruik van wegen en stimuleren gedragsverandering bij weggebruikers (deelauto’s, fietsplannen ea). Bijvoorbeeld met inzet van een mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast lobbyen we voor aanpak van een aantal knelpunten op autosnelwegen, betere of nieuwe spoorwegen en meer busverbindingen en moet het onderliggende wegennet aandacht krijgen. Door meer doorstroming op N-wegen, bruggen en ringwegen neemt de druk op snelwegen af.

Enkele voorbeelden van geslaagde lobby:

 • Enkele knelpunten zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, het uitvoeringsprogramma van het ministerie van I&W.
 • Inmiddels is duidelijk dat het Rijk 69 miljoen euro uittrekt voor verbreding van een deel van de A50 (vanaf knooppunt Paalgraven richting het noorden) en voor moderne technieken (‘smart mobility’); Provincies Brabant en Gelderland leggen daarnaast ieder zeventien miljoen euro op tafel. Geslaagde lobby en we gaan door. Voor de A50 hebben we gepleit voor een corridor-aanpak met een strategische agenda. Dat is gelukt en wordt nu opgesteld. De volgende stap is dit door te trekken naar Zwolle.
 • De verbreding en verbetering van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is in volle gang.
 • De Lelylijn staat op de agenda.

Voorbeelden van knelpunten waar oplossingen voor nodig zijn:

  • Aansluiting A1/A30. Schade door opstoppingen kan oplopen tot 20 tot 40 miljoen in 2040.
  • U Ned in regio Utrecht en OV-ring om Utrecht
  • We doen onderzoek naar 2e fase N18 en voor project ViA15.
  • Voor de A12 hebben we in december 2019 extra aandacht gevraagd met een manifest.
  • Aanpak Randweg Wageningen
  • Lelylijn
  • ICE Rotterdam – Frankfurt: sneller en frequenter
  • Opening Lelystad Airport

Lobbyresultaten in de regio

Naast veel andere zaken, zie bovenstaande speerpunten, werken we in de regio onder andere aan:

Achterhoek

 • VNO-NCW Achterhoek-voorzitter Koen Knufing is als trekker vanuit de Achterhoek Board actief betrokken bij de Regiodeal: 20 miljoen (met 20 mln cofinanciering; 40 mln beschikbaar voor de Achterhoek).
 • Cirkelregio Achterhoek opgericht met inzet, kennis en middelen VNO-NCW Midden & CIRCLES.
 • Regiobranding van de Achterhoek als innovatieve regio: Achterhoek Open Innovatieprijs 2019: meer dan 30 inzendingen uit heel Nederland. Winnaar Hanskamp (CowToilet) heeft veel nationale en internationale exposure gehad naar aanleiding van de prijs en ingangen bij ministeries gekregen.
 • Bedrijventerreinen: provinciale plannen voor schrappen bedrijventerreinen omgebogen en input geleverd voor Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek.
 • Achterhoek Onderneemt Duurzaam is mooi voorbeeld van een effectieve energiebesparingsaanpak in het bedrijfsleven. VNO-NCW Achterhoek werkt hierin samen met lokale ondernemersverenigingen, SIKA, provincie, zes Achterhoekse gemeenten, Omgevingsdienst en de 8RHK ambassadeurs. Inmiddels hebben 483 ondernemers energiebesparende maatregelen genomen, goed voor 3.565.159 kWh elektriciteitsbesparing, 1.167.303 m3 gasbesparing en 18.342.315 opgewekte energie, per jaar
 • Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) hebben werkgevers in de Achterhoek in 2019 tot 1 oktober 2019 1252 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ruim meer dan de target: 810 banen.
 • Speciaal het vermelden waard zijn de drukbezochte bedrijfsbezoeken bij prachtige Achterhoekse bedrijven, die we maandelijks organiseren. Daarnaast is er ook veel belangstelling van leden voor periodiek themabijeenkomsten over actuele thema’s of passend bij ledengroepen zoals HR Kring, DGA platform, Middencirkel, Industrietafel.

Plannen 2020:

 • Infrastructuur: onderzoek 2e fase N18; betere doorstroom A12; project ViA15.
 • Onderwijs & arbeidsmarkt: Beschikbaarheid personeel: meer hybride en modulair onderwijs; om- en bijscholing; werving talent van buiten de regio/landsgrenzen
 • Succesvolle STERA project (vmbo hybride onderwijs) sector techniek uitbreiden naar sector logistiek
 • Perspectief op Werk: Doe Agenda Achterhoek vertaling in concrete plannen voor een goed functionerende arbeidsmarkt en de totstandkoming van goede matches tussen vraag en aanbod in de Achterhoek
 • Techniekdagen: vernieuwing om doelgroep 12-14 jarigen te bereiken en kennismaking met nieuwste technologieën.
 • Statushouders: verbeterde toeleiding naar arbeidsmarkt en betere taalbeheersing
 • Duurzame inzetbaarheid: programma Vitale collega
 • Innovatie: technologische en sociale innovatie. Samenwerking ACT/RCT; Boost, Achterhoek Open Innovatieprijs; ondersteuning startups en scale ups
 • Smarthub: ondernemers aanhaken en jongeren betrekken bij de activiteiten en netwerken van VNO-NCW Achterhoek
 • Wonen: Passende huisvesting voor jongeren en andere doelgroepen in de Achterhoek
 • Ondernemers ondersteunen bij circulair ondernemen en energietransitie (Gelders Energie Akkoord, Circles, Cirkelregio Achterhoek, energiescans)
 • Governance: twee bestuursleden vertegenwoordigen VNO-NCW Achterhoek in de Achterhoek Board, vertegenwoordiging bestuursleden aan de zes thematafels
 • Uitwerking MKB Deal Achterhoek (productiviteitsverbetering MKB-bedrijven).

Bekijk hier het beeldverslag, dat Logisz speciaal gemaakt heeft voor de nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2020.

Arnhem-Nijmegen

 • Succesvolle lobby A50. Meer dan 100 miljoen beschikbaar gekomen voor knooppunt Ewijk – Paalgraven. Daarnaast is er ingezet om de A50 te zien als een corridor en hierop een strategische agenda te maken. Deze wordt nu opgesteld.
 • Inzet mobiliteitsmakelaar om te helpen bij gedragsverandering van mobiliteit van medewerkers. In 2019 meer dan 4.000 deelnemers en meer dan 1.000 spitsmijdingen.
 • Lobby A12 loopt, maar eerste resultaten zijn er. Er zijn middelen beschikbaar gekomen voor de aanpak A12 voor een gebiedsgerichte aanpak. Zodat er in aanloop naar de aansluiting A15 al maatregelen genomen worden.
 • Toekenning Perspectief op Werk. Totaal 4 miljoen investering in een inclusieve arbeidsmarkt. Meer dan 30 projecten zijn gestart om de dienstverlening te verbeteren waardoor meer duurzame plaatsingen zullen worden gerealiseerd.
 • Gezamenlijke Arnhemse energiebesparing gestart. Mogelijkheid voor ondernemers om subsidie te ontvangen voor een energiescan. Door bedrijven te faciliteren wordt het ze eenvoudig gemaakt om te besparen op hun energierekening en mee te helpen aan deze grote maatschappelijke opgave.
 • De Techniekdagen waren wederom zeer succesvol. Al meer dan 10 jaar organiseren we Techniekdagen met partners in Arnhem, Nijmegen en de Liemers. In totaal samen met Achterhoek en Bocholt waren er 25.000 bezoekers en 175 stands.
 • Banenafspraak: Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) hebben werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Nederland tot 1 oktober 2019 1718 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ruim meer dan de target: 1275 banen. In de regio Rijk van Nijmegen zijn de getallen respectievelijk 1527 (stand 30-9-2019), target heel 2019: 955 (!).

Plannen 2020:
Uiteraard blijven we sterk inzetten op:

 • Arbeidsmarkt (Techniekdagen, Human Capital, afstemming onderwijs en inzet op inclusieve arbeidsmarkt o.a. 100.000 banen, Perspectief op Werk)
 • Mobiliteit (lobby A12-A15 en A50 en inzet mobiliteitsmakelaar)
 • Versterken regionale economie (via Economic Board en kansen voor deals)
 • Inzet op circulaire economie (CIRCLES, omgevingsvisie, regionale energiestrategie, energiescans en Gelders Energie Akkoord)
 • Internationalisering (o.a. via NL in business)
 • Marktdagen aanbesteden bij gemeenten in regio met MKB-NL

We gaan méér inzetten op projecten. De volgende projecten gaan starten in 2020:

 • Middencirkel, een intervisie groep voor en met leden
 • Made in Arnhem, een project rondom industriële vormgeving voor de maakindustrie
 • Digitale werkplaatsen Arnhem en Nijmegen, een project rondom dataontsluiting

Flevoland

 • De Kornwerderzandsluis wordt mede door onze lobby verbreed
 • De buitendijkse haven in Urk gaat er komen
 • De A6 Almere-Lelystad wordt verbreed naar 3 rijstroken
 • Sterke verbinding met het bedrijfsleven; overleg en ontmoeting tussen alle bedrijfskringen en nauwe samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Horizon.
 • We gaan voor openstelling Lelystad Airport 2020
 • We lobbyen voor de komst van de Lelylijn
 • We willen het regionale bedrijfsleven betrekken bij de Floriade 2022
 • In Flevoland gaan wij in het kader van de actieagenda Perspectief op Werk zorgen voor werkgeverstrainingen
 • In de regio hebben we nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie en maken samen met stakeholders keuzes in duurzame energie-oplossingen (opwek, opslag, warmtetransitie).
 • Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) hebben werkgevers in Flevoland tot 1 oktober 2019 1446 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ruim meer dan de target: 925 banen.

Rivierenland

 • We blijven ons samen hard maken voor een betere en veilige doorstroming op de A15
 • Voor een toekomstbestendige doorstroming op de A2 praten we mee in de Maatschappelijke Adviesgroep MIRT A2 Deil – Vught
 • Staatssecretaris Mona Keijzer gastspreker op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari
 • We hebben een stevige positie in de stuurgroep Regionale Energie Strategie en maken samen met stakeholders keuzes in duurzame energie-oplossingen (opwek, opslag, warmtetransitie)
 • Samenwerking aangegaan met Energie Samen Rivierenland wat onze leden voordeel oplevert bij inwinnen van energieadvies
 • We werken aan een sterkere logistieke positie van Rivierenland in Nederland o.a. via de in 2019 opgerichte Logistics Valley Rivierenland
 • Rivierenland biedt veel werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) zijn in Rivierenland tot en met 30 september 2019 1230 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ruim (!) meer dan de target: 645 banen
 • Om dat te vieren hebben we samen met RW-POA Rivierenland en Werkzaak Rivierenland op 14 maart een succesvolle Dag van de 1000 voorbeelden georganiseerd met de uitreiking van de All-in Werkgeversprijs aan 8 bedrijven in de 8 gemeenten
 • We hebben het Talent Event Rivierenland op 5 november mede georganiseerd.

Stedendriehoek

 • Zonder ingrijpen wordt het traject van de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn in de toekomst de flessenhals. Dat constateren organisaties in de Cleantech Regio en VNO-NCW Midden. Deze barrière in de doorstroming van het verkeer zorgt voor files die de landelijke en regionale bereikbaarheid aantasten en economische schade veroorzaken. Een schade die kan oplopen van 20 tot 40 miljoen in 2040. In 2019 is dan ook, na jarenlange lobby, eindelijk de verbreding van de A1 een feit!
 • In het kader van Kansen voor Overijssel hebben de Provinciale Staten van Overijssel in oktober het besluit genomen om € 2,5 miljoen ter beschikking te stellen aan acht projecten  in Cleantech Regio. Ondernemers, onderwijs en overheid werken in het samenwerkingsverband Cleantech Regio samen om in 2023 25% CO2-reductie te realiseren en daarmee de meest circulaire regio van Europa te worden. VNO-NCW Stedendriehoek heeft als partner in Deventer Economisch Perspectief gezorgd voor het ondersteunen van de aanvraag en het begeleiden van diverse projecten. Zo maken we het mogelijk dat Oxe Geeft Gas en de realisatie van een waterstofhub in Deventer worden gerealiseerd
 • Succesvolle Marktdag Aanbesteden georganiseerd in Zutphen en minimaal 100 lokale matches tussen zelfstandige ondernemers en werkgevers gerealiseerd. Dit is het verlengde van onze participatie binnen het project LONKT: Lokaal Ondernemen Naar een Krachtige Toekomst. Vooruitblik naar 2020: het officieel lanceren van de lokale en regionale aanbestedingstool in de Stedendriehoek.
 • Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) zijn in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Veluwe tot 1 oktober 2019 2771 extra banen voor mensen met een beperking gecreëerd. Dat is ruim boven de target: 1995.

Plannen 2020

 • De A50 slibt dicht, ook tussen Beekbergen en Zwolle. Maatregelen zijn noodzakelijk! In 2020 gaan we verder met de lobby om de A50 als knelpunt in beeld te krijgen maar werken we ook samen met VNO-NCW Arnhem/Nijmegen en VNO-NCW Zeeland/Brabant aan een gezamenlijke gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak
 • Het lanceren van een regionaal stageportaal in samenwerking met lokale bedrijvenkringen, parkmanagement en ondernemersverenigingen om de interessante en innovatieve bedrijven uit de Stedendriehoek onder de aandacht te brengen van de studenten en stagecoördinatoren van de regionale onderwijsinstellingen. De Stageportal wil studenten laten kennismaken met de regionale bedrijven zodat er niet onnodig veel kennis, talent en handjes uit de regio verdwijnen. Voor leden van VNO-NCW is het gebruik van deze toekomstige stageportal kosteloos.

Twente

 • Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) zijn in de arbeidsmarktregio Twente tot 1 oktober 2019 2203 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd. Dat is ruim boven de target: 1920 banen
 • Wij zijn intensief betrokken bij energiebesparingsinitiatieven en – projecten, die veelal gestimuleerd worden door provinciale financiering. Voorbeeld is Overijssel Bespaart (Almelo, Deventer)
 • De verbreding en verbetering van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is in volle gang.

Utrecht

 • Samen met brancheverenigingen zijn we in gesprek gegaan met de Provincie Utrecht over stikstof- en PFAS problematiek en de gevolgen hiervan voor bedrijven. De provincie Utrecht heeft de ‘Provinciale Regietafel Stikstof’ opgericht waaraan VNO-NCW Midden/MKB-Midden deelnemen
 • Voorlichtingscampagne ‘Watt je moet weten’ over Informatieplicht Energiebesparing voor ondernemers gevoerd en hierover op 3 juni 2019 een ondernemersbijeenkomst in Utrecht georganiseerd
 • Met ondersteuning van Op naar de 100.000 banen hebben werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Amersfoort en Midden-Utrecht  tot 1 oktober 3393 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De target was: 4580 banen (cijfers Amersfoort: target 1075, 1205 nieuwe banen / Midden-Utrecht: 3505 target, nieuw 2188)
 • In kader van de Provinciale Verkiezingen-2019 standpunten van Utrechtse bedrijfsleven gepresenteerd en op 15 februari 2019 Provinciaal Ondernemersverkiezingsdebat in Utrecht over bedrijfsleventhema’s georganiseerd
 • Samen met partners in september 2019 een succesvolle en interessante Miljoenenontbijtbijeenkomst in Zeist georganiseerd met Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, en Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, als sprekers.

De doelen van 2020 van VNO-NCW provincie Utrecht zijn:

 • Belang bij stakeholders benadrukken dat de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht, die begin 2020 van start gaat, toegankelijk wordt voor regionale mkb-bedrijven
 • De Technologieraad Regio Utrecht: Samen met onze partners binnen de Technologieraad Regio Utrecht (TRU) zetten we ook in 2020 weer in op het verhogen van de (zij)instroom binnen de technieksector en het verkleinen van de mismatch tussen arbeidsmarkt en onderwijs
 • Bijdrage leveren aan de ‘MKB Deal’ voor Utrecht-West over het toekomstbestendig maken van de maakindustrie in Utrecht-West
 • Digitalisering van het mkb in de provincie Utrecht versnellen door middel van concrete tools en projecten. Daarbij ook extra aandacht voor informatieveiligheid/cybersecurity.

VeluweVallei

 • Regiodeal Foodvalley: Ruim 70 miljoen voor Nederlands epicentrum van voedselinnovatie en kennis
 • Nauw betrokken bij de ontwikkeling van de strategische agenda in de Foodvalley. Doel voor 2020 is door met een goed werkende governance en structuur in de regio toe te zien op de strat. agenda, regiodeal en AgriFood 2030
 • Doel 2020 voor de Noord-Veluwe om tot een samenwerkingsverband te komen met stakeholders die vooruit willen met de regio
 • Knooppunt Hoevelaken A28-A1; Rijkswaterstaat pakt het knooppunt aan en gaat ook wegen verbreden die er op uitkomen.
 • Voor 2020 blijven we ons inzetten voor het knooppunt A1-A30 en de A28
 • De eerste gezamenlijke bijeenkomst (met Rivierenland samen) tussen VNO-NCW en JongManagement is een feit. We proberen elkaar het nieuwe jaar ook vaker op te zoeken
 • In de VeluweVallei hebben wij in het kader van uitvoering van de actieagenda Perspectief op Werk een projectleider aangesteld die binnen de branches waar de nood het hoogst is instroomprofielen gaat samenstellen
 • In de regio hebben we nauwe betrokkenheid bij de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie en maken samen met stakeholders keuzes in duurzame energie-oplossingen (opwek, opslag, warmtetransitie).
 • Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) zijn in de FoodValley tot 1 oktober 2019 1881 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ruim meer dan de target: 1045 banen. Cijfers voor arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Veluwe zijn: 2771 extra banen tot 1 oktober, target was 1995 voor het hele jaar.

Zwolle

 • In 2018 is de Human Capital Agenda ontwikkeld, in 2019 volgt uitvoering. De agenda draait om het investeren in mensen, met als doel het voorkomen van werkloosheid én tekorten op de arbeidsmarkt. Mogelijk gemaakt door het traject Tafel van Zwolle, dat we zijn gestart in het kader van de DWSRA-regeling
 • Aanpak N35 komt dichterbij
 • Het Retail Platform Overijssel is van start gegaan. Speerpunten zijn: stimulering ondernemerschap in de retail en vitale kernen (terugdringen leegstand).
 • Mede dankzij onze actieve ondersteuning van ondernemers (Op naar de 100.000 banen) zijn in de arbeidsmarktregio Zwolle tot 1 oktober 2242 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is ruim meer dan de target: 1660 banen.

Projecten

VNO-NCW Midden is partner, programmamanager of projectleider van diverse projecten die aansluiten bij onze doelen: versterken van regionale economie en arbeidsmarkt en stimuleren en faciliteren van ondernemers bij transitie naar energieneutrale en circulaire economie.

Bekijk de projectenpagina voor meer informatie.

ALV van VNO-NCW bij Voortman in Rijssen.