foto: Pixabay

Resultaten

Lobbyresultaten bereiken we door onze directe verbondenheid met VNO-NCW landelijk én door nauwe samenwerking met MKB-Nederland Midden, branches en lokale ondernemersverenigingen. Input en draagvlak van leden is daarbij van groot belang. Blijft u ons dus vertellen tegen welke vraagstukken u in het ondernemerschap aanloopt. Ook in 2019 komen wij op voor uw belang!

Verenigingszaken

In 2018 heeft de vereniging opnieuw bergen werk verzet om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Resultaten zijn mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke inzet van meer dan 100 bestuursleden en veel actieve leden, door te participeren in belangrijke projecten en programma’s en waar mogelijk samen te werken met andere belanghebbende organisaties. In 2019 gaan we onverminderd door met het opkomen voor de ondernemersbelangen in de regio.

 • De 9 VNO-NCW regio’s in Midden- en Oost-Nederland hebben groeiagenda’s gevisualiseerd en onder de aandacht van overheden en politiek gebracht.
 • Wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in de regionale Economic Boards.
 • We weten elkaar te vinden bij VNO-NCW Midden. Mooie bijeenkomsten, veel contacten en informatie én sinds kort ook nieuwe digitale ledenomgeving: de VNO-NCW Community
 • De criminaliteit neemt toe. Veel bedrijfsterreinen hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Ook zijn er bijeenkomsten Ondernemers Alert georganiseerd om ondernemers bewust te laten worden over de gevaren van ondermijning.
 • In kader van provinciale verkiezingen 20 maart 2019 hebben we bij de politieke partijen in de vier provincies onze belangrijkste punten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat onder de aandacht gebracht. Vervolg in 2019, voor en na de verkiezingen: ontmoetingen tussen ondernemers en nieuwe gedeputeerden, masterclasses PS-leden, tienpuntenplannen, ed
 • Regelmatig organiseren we samen met MKB-Nederland Midden Marktdagen Beter Aanbesteden, waardoor opdrachtnemers en opdrachtgevers meer begrip kregen voor elkaars werkwijze. Diverse gemeenten hebben beleid aangepast en zijn daardoor meer mkb-vriendelijk geworden.

Arbeidsmarkt en Onderwijs

Financiering

 • In 2018 is de 300e Groeiversneller uitgereikt. De Groeiversneller helpt Gelderse ondernemers die willen groeien met kennis, netwerk en financiering. Mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Midden.
 • Ook beschikbaar, voor mkb-ondernemers die in acht bijeenkomsten willen sparren en bedrijf willen ‘scannen’ en ‘updaten’: de MKB Business Versneller.
 • ‘Hoe kom ik aan financiering’ blijft voor ondernemers een thema, zeker in het kleinbedrijf. Naast banken zijn er alternatieven mogelijkheden, zoals NPEX en Qredits. Wij informeren onze leden en stimuleren goede initiatieven die de financieringsmogelijkheden verruimen.

Innovatie en Duurzaamheid

 • Sterke profilering in ‘Brussel’ door Innovatieprofiel Oost-Nederland Think East Netherlands. Nadruk op veelzijdige, innovatieve maakindustrie, food en health. Toegang tot subsidies, kansen voor bedrijfsleven. Wij zijn partner.
 • 292 Groene Groeiers, 30 uitdagingen. Landelijk platform regionale vereniging VNO-NCW voor ondernemers met circulaire, duurzame ambities. Doe mee!
 • Meer dan 75 samenwerkingsverbanden van bedrijven rondom circulaire ketens, ondersteund vanuit CIRCLES. Wij zijn initiatiefnemer en projectpartner van dit circulaire platform.
 • Met de Sigma workshops voor meer dan 10 miljoen aan potentiële circulaire transacties in beeld gebracht bij mkb-bedrijven in maakindustrie.
 • Veel activiteiten speciaal gericht op industriële leden: BOOST, BRZO-netwerk, Masterclass Veiligheid Midden, IndustrieTOP, Industrietafel VNO-NCW Midden.
 • Wij werken mee aan haalbare en betaalbare energietransities, o.a. via provinciale programma’s Gelders Energieakkoord, Nieuwe Energie Overijssel. Veel projecten, middelen en businesskansen voor ondernemers.
 • Wij informeren ondernemers over SDGs, de 17 VN-duurzame werelddoelen. Bedrijven maken het verschil.

Internationalisering

 • In november prachtige, waardevolle ledenreis naar Argentinië gehad. Nuttige contacten, basis voor nieuwe zaken. In 2019 op naar Helsinki in combinatie met Riga!
 • Cross Border Talent is een project voor mkb-ondernemers uit alle branches die gevestigd zijn in de Euregio. Brengt talentvolle studenten en internationaal ondernemende bedrijven samen. Dit INTERREG-project doen we samen met Saxion Hogeschool.
 • Succesvol internationaal zakendoen en uw afzetmarkten vergroten? Wij zijn partner van GO4EXPORT, het programma dat ondernemers in Overijssel en Gelderland ondersteunt bij exportplannen.
 • VNO-NCW start platform NL in Business. Voor alle leden. In 2019 meer hierover.

Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

 • Veel activiteiten in kader van programma’s Slim en Schoon Reizen/Onderweg/Beter Benutten: mobiliteitsmakelaar, Middelpunt-special, werkgeversaanpak.
 • Het duurt even, maar de aanhouder wint: De Rijnbrug bij Rhenen wordt verbreed en de verbreding van de A28 komt dichterbij.
 • We zien positieve resultaten van onze gezamenlijke lobbyacties terug in besluiten en uitkomsten van de Bestuurlijke MIRT-overleggen (ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt, A1/A30, N35, A28, A15, Bankhoef, enz.)

Lobbyresultaten in de regio

Naast veel andere zaken, zie bovenstaande speerpunten, werken we in de regio onder andere aan:

Achterhoek

 • Nieuwe bestuurlijke structuur in de Achterhoek met een Achterhoek Board, 6 thematafels en een Achterhoek Raad. In het drie O overleg hebben 3 ondernemers zitting in de Achterhoek Board waarvan 2 bestuursleden van VNO-NCW Achterhoek. Veel ondernemers uit de Achterhoek participeren actief aan de thematafels van de Economic Board (nieuwe stijl).
 • VNO-NCW Achterhoek en SIKA werken samen in het project Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Inmiddels doen bijna alle Achterhoekse gemeenten mee en worden overal energiescans (MKB Energy Checkup en DOE scans) uitgevoerd. Er is een nauwe samenwerking tussen VNO-NCW Achterhoek, SIKA, gemeenten en omgevingsdienst ODA om de voordelen en de noodzaak van de energietransitie bij ondernemers onder de aandacht te brengen.
 • We zijn betrokken bij diverse initiatieven om de knelpunten op arbeidsmarkt aan te pakken. Voor technisch personeel bijvoorbeeld de Techniekdagen, de Week van de Techniek, het project STERA voor het VMBO-onderwijs. Meer generiek voor de arbeidsmarkt betreft het SmartHub, Talententuin en het Diner Pensant om de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven te bevorderen.

Arnhem-Nijmegen

 • Afrit Bankhoef A50, A15 en ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt opgenomen in het MIRT. We blijven lobbyen.
 • Arno van der Steen, nieuwe mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen gestart.
 • Smart Industry en E-Health vragen om goed gekwalificeerd personeel. De regio zet stevig in op Human Capital Agenda en Techniekdagen.

Flevoland

 • De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland krijgt meer slagkracht om meer ondernemers te ondersteunen. Hebben wij sterk voor gelobbyd.
 • Varen er in de toekomst grotere schepen in de IJsselmeerregio? Als het aan ons ligt gaat dit zeker gebeuren. 3.000 nieuwe banen!
 • Economische structuurversterking en groei is belangrijk voor de regio. De Groeiversneller Flevoland kan daarbij van grote waarde zijn.

Rivierenland

 • Verbinding met overheid en onderwijs verder verstevigd.
 • In 2018 afgerond: project Zorgboerderijen Rivierenland, waarbij zorgboerderijen uit de regio hebben bijgedragen om meer mensen werkfit te krijgen. Traject hebben we gedaan in het kader van DWSRA en is dus afgerond met resultaat.
 • Het duurt even, maar de aanhouder wint: De Rijnbrug bij Rhenen wordt verbreed.

Stedendriehoek

 • Ondernemend Cleantech Regio van start, het platform voor ondernemers die zich bezig houden met cleantech. Samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek. Ambitie: in 2023 meest circulaire regio van Europa.
 • Aandacht voor techniek. Actiepunt instroombevordering Technologieraad, vastgesteld in werkbijeenkomst 19 oktober. Aan de slag.
 • Er is met de Industriekern Eerbeek-Loenen, de Bedrijvenkring Apeldoorn en talloze maatschappelijke partners gewerkt aan een oplossing voor een betere bereikbaarheid van Eerbeek en de papierindustrie. Er ligt nu een haalbare oplossing waarvoor in 2019 de politieke besluitvorming moet vallen.

Twente

 • Het Retail Platform Overijssel is van start gegaan. Speerpunten zijn: stimulering ondernemerschap in de retail en vitale kernen (terugdringen leegstand).
 • De regio Twente is, in het kader van Overijssel Bespaart en de Energietransitie, partner van MKB Energy Checkup en “EPK in de Maak”.
 • VNO-NCW Twente is actief betrokken bij de Agenda voor Twente; we zetten o.a. stevig in op acquisitie en bevordering ondernemerschap.

Utrecht

 • In 2018 in overleg met de provincie Utrecht aan de slag gegaan om te komen tot een provinciaal MKB-beleid Utrecht dat gericht is op het brede mkb-bedrijfsleven. Goede ontwikkeling, na jarenlang uitblijven van provinciaal MKB-beleid.
 • Actie 2019: samen met regionale- en landelijke stakeholders werken aan het versterken van de positionering en profilering van de regio Utrecht in ‘Den Haag’.
 • Het duurt even, maar de aanhouder wint: De Rijnbrug bij Rhenen wordt verbreed.

VeluweVallei

 • Het duurt even, maar de aanhouder wint: De Rijnbrug bij Rhenen wordt verbreed en de verbreding van de A28 en aanpak kruising A1/A30 komen dichterbij.
 • We verwachten veel van de Campusroute Wageningen. Aan onze lobby ligt het niet.
 • VNO-NCW VeluweVallei is nauw betrokken bij de Regiodeal FoodValley; stevig programma met veel investeringen en kansen voor de regio.

Zwolle

 • In 2018 is de Human Capital Agenda ontwikkeld, in 2019 volgt uitvoering. De agenda draait om het investeren in mensen, met als doel het voorkomen van werkloosheid én tekorten op de arbeidsmarkt. Mogelijk gemaakt door het traject Tafel van Zwolle, dat we zijn gestart in het kader van de DWSRA-regeling.
 • Aanpak N35 komt dichterbij.
 • Het Retail Platform Overijssel is van start gegaan. Speerpunten zijn: stimulering ondernemerschap in de retail en vitale kernen (terugdringen leegstand).

Projecten

VNO-NCW Midden is partner, programmamanager of projectleider van diverse projecten die aansluiten bij onze doelen: versterken van regionale economie en arbeidsmarkt en stimuleren en faciliteren van ondernemers bij transitie naar energieneutrale en circulaire economie.

Bekijk de projectenpagina voor meer informatie.

ALV van VNO-NCW bij Voortman in Rijssen.