Infrastructuur en Ruimte

Bereikbaarheid over weg, water, spoor, door de lucht én beschikbaarheid van digitale infrastructuur zijn basisvoorwaarde voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. VNO-NCW Midden vraagt daarom bij raadsleden, provincies en Rijk aandacht  voor verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen.

Wij pleiten voor slimmer gebruik van wegen en stimuleren gedragsverandering bij weggebruikers (deelauto’s, fietsplannen ea). Bijvoorbeeld met inzet van een mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast lobbyen we voor aanpak van een aantal knelpunten op autosnelwegen, betere of nieuwe spoorwegen en meer busverbindingen en moet het onderliggende wegennet aandacht krijgen. Door meer doorstroming op N-wegen, bruggen en ringwegen neemt de druk op snelwegen af.

Enkele voorbeelden van geslaagde lobby

 • Enkele knelpunten zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, het uitvoeringsprogramma van het ministerie van I&W.
 • Inmiddels is duidelijk dat het Rijk 69 miljoen euro uittrekt voor verbreding van een deel van de A50 (vanaf knooppunt Paalgraven richting het noorden) en voor moderne technieken (‘smart mobility’); Provincies Brabant en Gelderland leggen daarnaast ieder zeventien miljoen euro op tafel. Geslaagde lobby en we gaan door. Voor de A50 hebben we gepleit voor een corridor-aanpak met een strategische agenda. Dat is gelukt en wordt nu opgesteld. De volgende stap is dit door te trekken naar Zwolle.
 • De verbreding en verbetering van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo is in volle gang.
 • De Lelylijn staat op de agenda.
 • Aansluiting A1/A30. Schade door opstoppingen kan oplopen tot 20 tot 40 miljoen in 2040.
 • U Ned in regio Utrecht en OV-ring om Utrecht
 • We doen onderzoek naar 2e fase N18 en voor project ViA15.
 • Voor de A12 hebben we in december 2019 extra aandacht gevraagd met een manifest.
 • Aanpak Randweg Wageningen
 • Lelylijn
 • ICE Rotterdam – Frankfurt: sneller en frequenter
 • Opening Lelystad Airport

Bedrijventerreinen

De ontwikkeling, herstructurering en verbetering van bedrijventerreinen en de bereikbaarheid daarvan moet hoog op de agenda van gemeentelijke en provinciale politiek staan en blijven. Op al deze bedrijventerreinen wordt door ondernemers namelijk gezorgd voor een goede regionale verdiencapaciteit.

Meer informatie

Rob Oostermeijer (lobby en beleidsmanager)