Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Infrastructuur en Ruimte

Ruimte om te ondernemen is voor ondernemers van groot belang. Aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijventerreinen leveren daar letterlijk een belangrijke bijdrage aan. Net als een goede bereikbaarheid en het wegnemen van knelpunten op het gebied van de energietransitie, circulariteit, duurzaamheid en het stikstof-vraagstuk. Wij ondersteunen onze leden met kennis en brengen deze ondernemersthema’s onder de aandacht bij de politiek.

Zo helpen wij

We gaan voor aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dat bereiken we door samen te werken met onze leden, partners en regionale én lokale overheden. We zetten in op een integrale aanpak, een goed ruimtegebruik, op energiebesparing, vergroening, beschikbaarheid van digitale infrastructuur en betere bereikbaarheid via weg, water en spoor. Via ons netwerk brengen wij de ondernemersbelangen in en realiseren we tastbare oplossingen. Dat doen via onze lobbyactiviteiten, via het opzetten van aansprekende projecten en het organiseren van gerichte evenementen.

Wat bieden wij

Ruimte voor en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen
  • Bij de provincies pleiten wij krachtig voor voldoende ruimte voor werklocaties.
  • Inzet is om via het Expertteam Bedrijventerreinen en nader in te richten Energie Expertise Centra de verdere verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen te realiseren.
  • Er wordt gewerkt aan het opzetten van diverse projecten (o.a. met overheden, branches en NGO’s) rondom het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Zo wordt gestreefd naar het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen voor meer verbinding en kennisuitwisseling tussen ondernemerspartijen.
  • In Overijssel zijn handreikingen met praktische maatregelen voor nieuwe en bestaande terreinen uitgegeven en is er een provinciale regeling Vergroening Bedrijventerreinen. 
  • Op diverse manieren is in Gelderland aandacht besteed aan het stimuleren van de samenwerking op bedrijventerreinen, onder meer met een ondersteunende subsidieregeling
  • Op landelijk niveau zal een groeifonds-aanvraag leiden tot inzet van een miljoenenimpuls voor verduurzaming van bedrijventerreinen ook in ons werkgebied.
Verbeteren van de bereikbaarheid van woon- en werklocaties
  • Samen met onze leden laten wij het ondernemersgeluid horen en pleiten we voor oplossingen van de actuele- en toekomstige knelpunten op weg, water en spoor. Belangrijke knelpunten die vanwege stikstof nog niet kunnen worden aangepakt zijn onder meer knooppunt Hoevelaken, A28, aansluiting A1/A30, N35 (Nijverdal-Wierden), N50 (Kampen-Kampen Zuid).
  • Door de inzet van mobiliteitsmakelaars in projecten kunnen verkeers- en vervoersstromen efficiënter en effectiever worden ingevuld.
Stikstofproblematiek
  • Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau voeren we overleggen aan de provinciale stikstoftafels.
  • Wij brengen in deze overleggen de urgentie voor het vinden van een oplossing onder de aandacht. Vooral omdat diverse projecten (op gebied van woningbouw, duurzaamheid, infrastructuur, innovaties, klimaatadaptatiemaatregelen en energietransitie) tot stilstand zijn gekomen.

Samenwerkingsverbanden

VNO-NCW Midden ontwikkelt samen met diverse partners mooie initiatieven die bijdragen aan aantrekkelijke, toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op met:

Elja Heijting

regiomanager Stedendriehoek en Veluwevallei

heijting@vno-ncwmidden.nl