Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Foto: Fotostudio Wierd

Flevolands energiebod ter besluitvorming naar raden en staten

Flevoland gaat 13,5% van de duurzame energie opwekken die in 2030 nodig is om de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord na te komen. Dat staat in de Concept Regionale Energie Strategie Flevoland (Concept-RES Flevoland) die 11 maart verstuurd is aan de Provinciale Staten, de gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap.

Bestaand beleid

In de Concept RES laat Flevoland zien wat er in onze regio gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen, zoals we nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) hebben afgesproken. In dit Flevolandse bod is het huidige beleid als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat het bod alleen bestaat uit plannen die al zijn gemaakt en goedgekeurd. Met name door wind wordt nu al 7% van de landelijke opgave duurzaam opgewekt. Bij uitvoering van de bestaande plannen ‘Regioplan Wind’ en de ‘Structuurvisie Zon’, produceert de regio Flevoland in 2030 zo’n 4,76 TWh aan hernieuwbare elektriciteit. Daarmee levert Flevoland 13,5% van de landelijke opgave. Daarnaast worden er in de Concept RES afspraken gemaakt over hernieuwbare warmte en energiebesparing.

Beeldvormend

De Concept RES wordt 18 maart besproken in een gezamenlijke beeldvormende vergadering in Dronten. Alle volksvertegenwoordigers krijgen hier de mogelijkheid in gesprek te gaan over de Concept RES met de voor duurzaamheid verantwoordelijke gedeputeerde, wethouders en heemraad.

Randvoorwaarden

Flevoland gaat dus al een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Nederland. Maar het kan zijn dat er nog meer van Flevoland gevraagd gaat worden. Daarom staat in de Concept RES ook dat  onderzocht gaat worden of en zo ja welke mogelijkheden er nog meer zijn voor grootschalige opwek door wind en zon. Flevoland wil dit alleen doen als de regio er ook op vooruit gaat. Daarom staan er in de Concept RES Flevoland een aantal randvoorwaarden. De inwoners van Flevoland moeten goed betrokken worden bij het RES-proces. Er moet voldoende ruimte zijn op het energienet. En Flevoland wil dat het voor de inwoners betaalbaar is om mee te doen aan de transitie. Woonlastenneutraliteit op het gebied van energie is daarbij uitgangspunt.

Regionale samenwerking

In de RES Flevoland werken overheden, ondernemers en maatschappelijke partijen samen. Hun bijdragen zijn verwerkt in de Concept-RES zodat gekomen wordt tot een breed gedragen energietransitie.

RES-regio

Flevoland is één van de 30 RES-regio’s, die moeten gaan laten zien welke bijdrage zij gaan leveren aan de energietransitie. Van iedere regio wordt verwacht dat het uiterlijk 1 juni een ‘Concept- RES’ stuurt naar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL geeft uiterlijk 1 oktober een oordeel over alle 30 RES’en. Met verwerking van dit oordeel moet iedere regio uiterlijk 1 maart 2021 een RES 1.0 opleveren. Vervolgens zal iedere regio om de 2 jaar een vernieuwde RES gaan opleveren.

Deelnemende organisaties RES Flevoland
Vanuit deze organisaties is er een bijdrage geleverd aan de Concept RES.

Overheden:

 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Noordoostpolder
 • Gemeente Urk
 • Gemeente Zeewolde
 • Provincie Flevoland
 • Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Netwerkbedrijf:

 • Alliander
 • TenneT

Maatschappelijke organisaties en koepels:

 • Natuur- en Milieufederatie Flevoland
 • VNO-NCW Flevoland
 • Techniek Nederland

Onderwijs:

 • Wageningen Universiteit & Research

Woningcorporaties:

 • Mercatus
 • Patrimonium
 • Goede Stede
 • Centrada
 • Harmonisch Wonen
 • Woonpalet
 • Oost Flevoland Woondiensten
 • De Alliantie
 • Ymere

Anderen:

 • Flevonice
 • Ennatuurlijk
 • DE-on
 • HVC
 • Energieke Regio
 • Netwerk Noordoostpolder
 • Engie
 • OTG Energy
 • LED.Energy
 • Smart Energy Concepts
 • Pastoor Consult B.V.
 • Netwerk NOP

De Concept RES Flevoland is vastgesteld. Flevoland produceert in 2030 minimaal 13,5% van de landelijke opgave van 35 TWh. De regio levert daarmee een bovengemiddelde bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

De uitdaging is om in volgende versies van de RES een nog groter en beter resultaat te halen.

VNO-NCW Flevoland is zeer betrokken geweest bij de totstandkoming van de RES in Flevoland door deel te nemen met op het thema van de werkgroep deskundige ondernemers en door deel te nemen in de adviesraad RES. Zo heeft een ondernemer met veel verstand van ‘zon’ in de werkgroep Zon geparticipeerd en een ondernemer met verstand van ‘warmte’ in de werkgroep Warmte. En dit geldt ook voor de werkgroep Biomassa.

Uiteraard zijn er nog thema’s om over te discussiëren voor een volgende RES zoals Waarom heeft de Flevolandse politiek Zon op land begrenst op 1000 ha? Waarom niet meer kijken naar de mogelijkheden van het IJsselmeer. Is een kerncentrale een alternatief of thorium?

De eerste werkgroepen komen alweer bijeen.

Je kunt hier klikken voor de  Concept RES Flevoland.

Meer informatie: Rob Oostermeijer VNO-NCW Midden, 06-53517388, oostermeijer@vno-ncwmidden.nl