Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

In gesprek met Hans de Boer en besluiten ALV

Op dinsdagmiddag 23 juni kwamen veel leden online bijeen voor de uitgestelde voorjaarsbijeenkomst van de algemene ledenvergadering. Hieronder in het kort enkele besluiten, een officieel verslag volgt later. Na de ALV keken we samen met vertrekkend VNO-NCW-voorman Hans de Boer terug op zijn ruim 6 jaar voorzitterschap en in het bijzonder op de afgelopen coronamaanden.

Begin maart vertrok hij met een handelsmissie van 180 man naar Indonesië. Grote bedrijven vroegen nog of de missie doorgaat, er is twijfel. Niet bij De Boer: ‘Je tuint er met open ogen in, want toen wist je niet beter’. Overhaast keerden ze via Singapore terug, waarna De Boer direct in gesprek ging met bewindslieden. “Het Kabinet verdient veel lof, er is in no time NOW 1 in het leven geroepen. Het was niet perfect, maar wel 140.000 bedrijven en 1,8 tot 2 miljoen mensen die loonkostensubsidie hebben gekregen.” Maar hij heeft ook kritiek op Rutte. “Nederland is internationaal te veel op de centen, te weinig visie. Het is belangrijk dat de im- en export op peil blijft.”

Zorgen

“We zijn er nog niet. Het Kabinet heeft gezegd dat het diepe zakken heeft. Daar helpen we ze aan herinneren. Volgens De Boer moeten we ons ‘uit de crisis investeren’. Overheid én private sector. “Als je naar totale investeringen kijkt komt 20% van het rijk en 80% van de private sector. Een investeringsprogramma moet nú inhoud krijgen: meer geld naar onder andere harde infrastructuur en vergroening (waterstofprojecten, energieprojecten, digitalisering). Dat levert banen op. Als de overheid richting geeft, gaat de markt erachteraan.” En: “Neem onzekerheid bij ondernemers weg en stel ze in staat om te kunnen investeren. De crisis heeft het eigen vermogen uitgemergeld. Vpb niet verhogen dus, maar juist fiscaal stimuleren. Dat is nu de discussie.”

Stikstof

Over het stikstofdossier is Hans de Boer somber gestemd. “Er is gewoon geen ruimte om te bouwen. Voor heel Nederland is 9 mol beschikbaar, dat is vergelijkbaar met 9 plakjes kaas die je een jaar lang over een voetbalveld uitsnippert. Er zal zwaar geïnvesteerd moeten worden in natuurherstel. Ook dat geeft werk. De VNO-NCW-voorzitter vindt dat het stikstofdossier thuishoort bij de minister van EZ, niet bij Landbouw. “We moeten boeren helpen met investeringen, de ruimte die daarmee vrijkomt moet naar industrie, bouw etc. Er is geen andere weg.”

Pensioenakkoord

“Daar ben ik een oude man van geworden” zegt De Boer over het pensioenakkoord. De achterban van de FNV is nog niet overtuigd, maar De Boer benadrukt dat het nu echt moet gaan lukken. “Jonge mensen betalen zich een ongeluk, oude mensen worden gekort. Dat geeft onvrede. Daar moeten we van af.”

Dankbaar

“Wij hebben in Nederland een hele mooie, nette samenleving. Ik ben steeds dankbaarder dat ik in Nederland geboren ben. Dat is alleen maar mogelijk omdat wij een heel sterk bedrijfsleven hebben. Ondernemers bieden werkgelegenheid en leggen de basis voor welzijn. Ik heb me met hart en ziel ingezet voor ondernemers en ben dankbaar dat ik het heb mogen doen.”

Vragen

Blijft het goed gaan in de relatie werkgevers-werknemersvereniging? “Je moet erin investeren, maar het is uiteindelijk mensenwerk. Ik kon het gelukkig goed vinden met Busker, we weten elkaar te vinden.”

Hoe verloopt de relatie MKB-VNO? “Dat gaat prima, we geven elkaar de ruimte. Ook dit is mensenwerk, wij regelen het gewoon.”

Hoe kijk je naar reshoring van IT? “In het begin van de crisis kwam een nationaal bekend IT-bedrijf door de lockdown in India in de problemen, omdat veel mensen daarvanuit werken. Ze hebben het kunnen oplossen door back up in Europa. Ze zijn het goed blijven doen. Maar je moet er toch niet aan denken als het anders was gelopen. Het kan niet zo zijn dat je zo afhankelijk bent, zorg voor back up dicht bij huis van vitale bedrijfsonderdelen. En ja, dat kan consequenties hebben voor de kosten.“

Dankwoord

Marcel Hielkema spreekt namens alle leden zijn hartelijk dank uit aan Hans de Boer en “alles wat je voor ondernemers in Nederland hebt gedaan.”

Hans de Boer: “Alle goeds aan leden, blijf gezond!”

 

Besluiten ALV 23 juni 2020

Voorzitter Marcel Hielkema opent de vergadering, haakt in op de situatie van het bedrijfsleven in coronatijd en de rol van VNO-NCW Midden en meldt 2 bestuurszaken:

  • Op 14 juli is een strategiesessie gepland met de voorzitters van de 9 regiobesturen en het team VNO-NCW Midden.
  • Regio Twente krijgt een nieuwe voorzitter. Enorm veel dank aan Hans Kroeze, die na 13 jaar afscheid neemt. Op 8 juli neemt Michel ten Hag de voorzittershamer over.

Verslag ALV 26 november 2019

Goedgekeurd.

Kennismaking Karel Heijink, directeur VNO-NCW Midden

Karel stelt zich voor aan leden en deelt zijn eerste ervaringen in zijn nieuwe rol als directeur sinds half januari. Kort daarop kwam de corona-uitbraak, wat veel aandacht opeiste, maar daarnaast was hij ook bezig met de koers van de vereniging. Op 14 juli gaan regiovoorzitters en het team VNO-NCW Midden hierover in gesprek.

Jaarverslag en -cijfers

Penningmeester Quintus Stokvis licht de jaarrekening toe. Er is een goedkeurende controleverklaring ontvangen van de accountant. 2019 is met een positief eindresultaat van 133.000 euro afgesloten, waardoor het eigen vermogen nu 1,7 miljoen is, met een solvabiliteit van 59%. Door de coronacrisis en gestaag teruglopende contributies zijn we niet helemaal zorgenvrij voor de resultaten 2020.

De vergadering keurt de jaarrekening en goed en verleent decharge aan het bestuur.