Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemers in de Cleantech Regio

Sinds ruim zeven jaar bestaat de Cleantech Regio. Opgericht om de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de regio te bevorderen. Om projecten uit te voeren om de circulariteit en de energietransitie te bevorderen en het in de regio aanwezige menselijk talent beter te benutten. Voor het bereiken van deze doelen betalen de Stedendriehoek-gemeenten een bijdrage per inwoner en voor de projecten dragen de provincies Overijssel en Gelderland aanzienlijk bij.

Die samenwerking verloopt niet altijd vlekkeloos. Men vindt de (uitvoerings)organisatie stroperig en er gaat onevenredig meer geld op aan het in standhouden van processen dan dat er daadwerkelijk aan projecten wordt besteed. Reden voor de ondernemersverenigingen om zich te verenigen in de Ondernemend Cleantech Regio (OCR). Met als doel de ondernemers (beter) te organiseren, hun stem duidelijker te laten doorklinken in de Strategische Board Cleantech Regio (het bestuursorgaan van de Cleantech Regio, ook wel de Board) waardoor ondernemers een sterkere achterban vormen en meer projecten kunnen laten starten en slagen die ook voor ondernemers van belang zijn.

De Strategische Board Cleantech Regio heeft erkend dat het beter kan en heeft enkele voorstellen gedaan om de structuur te verbeteren en meer focus aan te brengen. De onvrede bij ondernemers is en blijft echter groot. Resultaten blijven achter bij de wensen en verwachtingen van de ondernemers. De uitvoeringsorganisatie van de Board, Cleantech Regio Development (CTRD) trekt de projecten in uitvoering naar zich toe in plaats van het bij de eigenaar te laten liggen en enkel faciliterend te zijn. Daarom heeft, op 25 maart jongstleden, VNO-NCW Stedendriehoek, samen met een aantal ondernemersverenigingen uit de Cleantech Regio een brief geschreven. Gericht aan de Board met daarin vijf aandachtspunten en verbetervoorstellen om de effectiviteit en de slagkracht van de Board en de CTRD te vergroten. Deze punten zijn:

  • Communiceer vanuit de drie achterbannen, ondernemers, onderwijs én overheid
  • Respecteer de standpunten van de achterbannen door de boardleden mét last en ruggenspraak te laten spreken
  • Investeer meer in projecten en minder in processen
  • Vier de successen en informeer de ondernemers beter over behaalde resultaten
  • Blijf inzetten op de thema’s Human Capital, Ciculariteit en Energietransitie

De brief is desgewenst op te vragen bij het bestuur van VNO-NCW Stedendriehoek of bij één van de andere dertien, bij de OCR aangesloten, verenigingen.

Het schrijven heeft geleid tot een bijeenkomst met de voorzitters van de bij de OCR aangesloten verenigingen. Op 9 april hebben een aantal voorzitters gesproken met Sebastiaan van ’t Erve, onafhankelijk voorzitter van de Strategische Board Cleantech Regio, Rob Engbers, secretaris van de Board en Ronald van Wetering, lid van de Board namens de ondernemers. Hoewel een openhartig gesprek, is ons nog niet duidelijk geworden welke stappen de board nu zal gaan nemen om tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers en hoe er nu tot een slagvaardige en effectieve organisatie gekomen gaat worden. De voorzitters hebben daarop aangedrongen op inhoudelijke reactie van de board op de op 25 maart gestuurde brief.

Inmiddels heeft de Board gereageerd en ons verzocht onze opmerkingen verder uit te werken en met Ronald te bespreken. Hij zal dan namens de ondernemers de uitwerkingen in de boardvergadering van 22 mei inbrengen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Het zou namelijk bijzonder jammer zijn als wij deze samenwerkingsvorm niet laten slagen, al is het maar omdat de projecten van groot belang kunnen zijn bij het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Annemarie Moezelaar, bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek en lid van de OCR
Rijn Platteel, voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek