Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemersorganisaties maken afspraken in SER over versterken brede welvaart

‘Een nieuw kabinet moet met een uitgekiende mix van maatregelen investeren in echte brede welvaart voor alle Nederlanders’. Dat stelt de SER vandaag in het nieuwe ontwerpadvies voor de middellange termijn voor een nieuw kabinet dat is opgesteld in samenspraak met kroonleden, vakbonden en ondernemersorganisaties. In dit integrale advies staan tal van concrete adviezen hoe dit via het investeringsbeleid, het budgettair-beleid en het  arbeidsmarktbeleid de komende jaren kan worden bereikt.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘In onze nieuwe koers formuleerden we nieuwe uitgangspunten op het
gebied van verduurzaming, toekomstig verdienvermogen en een samenleving met gelijkere kansen en eerlijker
delen. We zijn blij dat we die een plek konden geven in dit advies. Mede hierdoor kunnen we voor het eerst in
15 jaar weer een gezamenlijk SER-advies uitbrengen vóór de formatie, waar de formerende politieke partijen
hun voordeel mee kunnen doen. Met dit breed gedragen pallet aan maatregelen laten we zien dat onze nieuwe
koers menens is: we zorgen op de arbeidsmarkt dat mensen meer en eerder zekerheid van werk en inkomen
hebben, we bevorderen het herstel na de crisis en geven richting aan de investeringen die nodig zijn om
Nederland klaar te maken voor haar duurzame toekomst.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Alle partijen binnen de SER zijn het erover eens dat er een stevige
investeringsagenda nodig is en lastenverzwaringen uit den boze zijn om uit de crisis te komen. Een ander
winstpunt van het ontwerpadvies is dat we hiermee gezamenlijk de scherpe randen van de arbeidsmarkt
afhalen. Ook werkgevers willen niet dat er wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden en dat mensen
beschikbaar moeten zijn voor alles, maar recht hebben op niets. De andere kant van die medaille is dat het
voor ondernemers aantrekkelijker wordt om mensen aan te nemen.’

Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland: ‘Met investeren boven bezuinigen wordt perspectief gecreëerd
voor alle ondernemers en werkenden voor de korte en lange termijn wat helpt om de coronacrisis boven te
komen. Voor ondernemers in de land- en tuinbouw is de boodschap van de SER om vooral te investeren
belangrijk en een steun in de rug voor het aanpakken van uitdagingen waar de sector voor staat. Daarnaast is
de erkenning van seizoensarbeid als bijzondere vorm van tijdelijk werk een winstpunt uit het advies.’

Hoofdpunten voor ondernemers
Enkele hoofdpunten van het advies voor ondernemers:
• Voor de arbeidsmarkt adviseert de SER onder meer om een adequate van werk naar werk infrastructuur te
realiseren voor mensen die van baan moeten veranderen, zodat er altijd uitzicht is op nieuw werk nu er in
tal van sectoren veel vraag is terwijl andere juist krimpen. Zo krijgen mensen nieuwe zekerheden en
helpen we ze aan een baan nog voor ze werkloos worden.
• De SER stelt verder dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van duurzame
arbeidsrelaties. De raad werkt in het advies concreet uit hoe andere contractvormen (uitzendarbeid,
oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd, voor meer werk- en
inkomenszekerheid en een gelijk speelveld voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op
arbeidsvoorwaarden.
• Verder staat de SER in het advies uitgebreid stil bij de extra investeringen die de komende jaren nodig zijn
in bijvoorbeeld innovatie, de energietransitie en een sterke publieke sector die in staat is zijn taken goed
uit te voeren.
• Ook doet de SER aanbevelingen voor een vernieuwd budgettair beleid. Zo wordt geadviseerd het
investeringsniveau in Nederland -zowel publiek als privaat- substantieel te verhogen. De opgave is daarbij om dat hogere niveau van investeringen op peil te houden en minder afhankelijk te maken van de stand
van de begroting of de conjunctuur. ‘Lastenverzwaringen en bezuinigingen vanuit een nieuw kabinet zijn
tijdens de komende herstelfase onverstandig,’ aldus de SER.
• Andere aanbevelingen gaan onder meer over het bevorderen van de doorgroei van ondernemingen, het
terugdringen van administratieve lasten, het aanpakken van de problemen rond wonen, etc.

Meer weten?
Klik hier voor het hele ontwerpadvies of kijk op de websites www.vnoncw.nlwww.mkb.nl, www.lto.nl of www.ser.nl.