Onderzoek gevolgen corona: positie Flevolandse ondernemers flink verbeterd

Het percentage ondernemers dat verwacht last te krijgen van door corona wegvallende orders is flink afgenomen. Verwachtte in november 2020 nog 64% van de Flevolandse ondernemers daarmee geconfronteerd te worden, inmiddels is dat gedaald tot slechts 37%. Dat blijkt uit het derde Flevolandse ondernemerspanel waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt.

Het ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, Provincie Flevoland, RWF/FlevolandWerkt!, MKB-Nederland, Win4All – Economic Board Flevoland en Horizon. In een reeks van drie panelonderzoeken werd ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen waren onderdeel van het onderzoek. Het derde onderzoek, waaraan door 438 ondernemers werd deelgenomen, vond plaats van 9 – 30 juni 2021.  In totaal hebben 1267 ondernemers met personeel en zzp’ers aan de drie panels deelgenomen.

Iets meer dan een tiende van de ondernemers geeft aan dat het aantal medewerkers binnen de onderneming ten opzichte van de start van de coronacrisis is afgenomen, dit is vergelijkbaar met de tweede meting uit november 2020 toen dat bij 13% van de ondernemingen het geval was. Het betreft daarbij vooral bedrijven in de horeca (29%), maar ook bij de handel en reparatie van auto’s nam het personeelsbestand relatief vaak af (20%).

Krapte
Een derde van de ondervraagden verwacht op termijn problemen te krijgen met het aantrekken of het behouden van personeel. Dat is een stijging ten opzichte van de meting in november toen nog een kwart daarmee te kampen dacht te krijgen.  Problemen met een tekort aan personeel worden vooral door de ondernemingen met meer dan 25 medewerkers genoemd: ruim de helft van deze ondernemingen heeft of verwacht binnen drie maanden problemen met personeelskrapte te ondervinden. Dit bevestigt het door UWV geschetste beeld voor de arbeidsmarktregio Flevoland dat er sprake is van krapte in de sectoren techniek/bouw, logistiek en zorg.

Kwetsbaren
Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt lijkt plaats bij 35% van de ondernemers met een dreigend personeelstekort. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting. Een even grote groep geeft aan juist niet bereid te zijn om het probleem op te lossen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Veelgenoemde argumenten hiervoor zijn dat er specifieke kennis of diploma’s nodig zijn of dat het werk te specialistisch is. Hiernaast wordt bovendien aangegeven dat men over onvoldoende personeel beschikt voor adequate begeleiding van deze medewerkers.

Investeringen
Door de coronacrisis stelt ruim 50% van de respondenten investeringen uit. Het gaat met name om  vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, die door circa een kwart van de ondernemers worden uitgesteld. Hiernaast heeft de coronacrisis ook invloed op geplande investeringen om de onderneming te verduurzamen, 15% van de ondernemers stelt investeringen in energiebesparing of het opwekken van duurzame energie uit of doet ze geheel niet, terwijl hier wel plannen voor waren.

Coronaregelingen
Het gebruik van de coronaregelingen neemt onder ondernemers steeds verder af, van 50% bij de eerste meting, naar 46% bij de tweede meting en nu in juni 2021 maakt nog 39% gebruik van de beschikbare regelingen. Van de beschikbare regelingen wordt het meest gebruikgemaakt van de uitstel van betalingen aan de belastingdienst, de TOZO-en de NOW-regeling. Met name het gebruik van de NOW-regeling neemt af (nu 14%, was 30%), wel wordt er meer gebruikgemaakt van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat was 6% en is nu 16%.

Lager rapportcijfer
De waardering voor de hulpmaatregelen neemt iets af. Waar men in november 2020 nog een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 gaf, ligt dat in juni 2021 op een 6,5. De ondernemingen die gebruikmaken van één of meerdere economische hulpmaatregelen, zijn van mening dat de maatregelen weliswaar helpen, maar dat de hulp in veel gevallen niet voldoende is. Uitzondering hierop zijn de NOW-regeling en het uitstel van de belastingdienst. Respectievelijk 51% en 49% van de gebruikers van deze regelingen vindt dat de maatregel voldoende helpt.

Positiever gestemd
Over het algemeen zijn ondernemers positiever gestemd als het gaat om de te verwachte gevolgen van de coronacrisis. Een ruime meerderheid van 57% geeft aan dat corona niet of nauwelijks invloed heeft op de bedrijfsvoering. Bij 12% van hen is de invloed zelfs positief. De groep ondernemers die negatieve gevolgen van de coronacrisis verwacht te ondervinden in de toekomst is gedaald naar 43%, waar dat een jaar eerder in het begin van de coronacrisis nog voor 74% van de ondernemingen gold. Ondanks het positieve sentiment is er toch ook nog een groep van 4% van de ondernemers die verwacht dat de coronacrisis er uiteindelijk voor kan zorgen dat het voortzetten van de onderneming ernstig bedreigd wordt. Opvallend is dat geen van de ondernemingen met meer dan 25 medewerkers sterk negatieve gevolgen of een faillissement verwacht.