Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regio Deal Regio Zwolle: hoe staan we ervoor

Half februari nam de ministerraad het heuglijke besluit om €22,5 miljoen te reserveren voor de Regio Deal Regio Zwolle. Een belangrijke impuls voor de doorontwikkeling van onze regio en de gezamenlijke regionale samenwerkingsopgaven. De honorering is echter nog geen definitieve toezegging. Daarvoor is een uitwerking van de Deal nodig, inclusief financiering en verdeelbesluit. Daar zijn we samen met partners uit de regio en met het Rijk nu mee bezig. We verwachten dat nog voor de zomer de ondertekening van de Regio Deal plaatsvindt, waarna de eerste projecten in het najaar van start kunnen gaan.

 Uitwerking Regio Deal

In maart is het co-creatieproces van regiopartijen en Rijk gestart. Deze inhoudelijke afstemming is een onderhandelingsproces met het Rijk, waarbij de belangen van Rijk en regio met elkaar in balans gebracht moeten worden. Om dit proces in goede banen te leiden is een Stuurgroep benoemd, die toeziet op het maken van afspraken over de inhoud van de Regio Deal en de besteding van het geld van alle verschillende partners. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle, vertegenwoordigt het bedrijfsleven in de stuurgroep. Andere leden zijn:

Partner Afvaardiging Functie / rol
Provincies Bert Boerman Gedeputeerde Overijssel
Gemeenten René de Heer Regionale samenwerking

EZ / HCA / Arbeidsmarkt en beroepsonderwijs / Wethouder Zwolle

Alwin te Rietstap Klimaatadaptatie / Ruimte voor de Vecht / Wethouder Hardenberg
Economic Board Regio Zwolle Trudy Huisman Voorzitter EBRZ
Onderwijs Theo Rietkerk Zwolse8 / Voorzitter CvB Landstede Onderwijsgroep
Regio Zwolle Peter Snijders Voorzitter Stuurgroep Regio Deal
Werkgevers Laurens de Lange VNO-NCW Regio Zwolle / MKB Nederland Regio Zwolle

 

De Regio Deal wordt uitgewerkt langs vijf programmalijnen, die zijn opgebouwd vanuit projecten uit het bidbook ‘Groeien in balans’ dat de basis vormde voor de Regio Deal aanvraag van november 2019. De Stuurgroep Regio Deal heeft 24 april besloten dat de scope van de Regio Deal beperkt blijft tot de projecten uit het bidbook. Dat betekent de facto dat er geen ruimte is voor het toevoegen van nieuwe projecten. Op verzoek van het ministerie van IenW is hierop één uitzondering gemaakt. Besloten is om de Quickscan ‘Watersysteem en klimaatadaptatie’ als nieuw project onder te brengen.

 

Meerwaarde voor inwoners, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle

Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen vier jaar tot concrete resultaten leiden. Voor de regio als geheel, maar ook voor gemeenten en hun inwoners en bedrijven op het gebied van onder meer werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden, leefbaarheid en waterveiligheid. Wat er bijvoorbeeld gaat gebeuren is dat we ondernemers gaan helpen om hun businessmodellen circulair te maken en we gaan via om-, her- en bijscholingstrajecten in de regio de arbeidsmarkt verder voorbereiden op de toekomst. En we werken aan het verbeteren van watersystemen, zodat de effecten van klimaatverandering goed opgevangen kunnen worden, zowel in de stad als in het buitengebied.

Landelijke plannen en programma’s kunnen hun voordeel doen met de kennis die in de Regio Zwolle wordt opgedaan. Door nu de kansen die Regio Zwolle in zich heeft te versnellen, te versterken en te verbinden, verbeteren we de brede welvaart voor (toekomstige) inwoners en bedrijven. Belangrijk, want het zwaartepunt van Nederland verschuift steeds meer naar het oosten.

Lees hier de uitgebreide versie van de update.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VNO-NCW Midden:
Auke Oosterhoff, 06-11351719