Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Rijk en regio investeren 40 miljoen euro in Achterhoek

Om de Achterhoek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro in de Regio Deal Achterhoek. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Achterhoek kampt met een dalende (beroeps-) bevolking, terwijl het een sterke en innovatieve regio is met veel gespecialiseerde maakbedrijven. De regio werkt samen met bewoners aan het behoud van een gezonde economie, met slimme innovaties in de maakindustrie, en aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Nu er overeenstemming is voor de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Achterhoek uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers er willen blijven wonen en werken. Ook wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen en kringlooplandbouw. Daarbij investeert de regio  in het woningaanbod en in het buitengebied, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken en criminaliteit te bestrijden. Het verbeteren van de leef- en woonomgeving draagt zo bij aan het aantrekkelijk houden van de regio. Op deze manier blijft de regio toekomstbestendig.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 20 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.

Partners Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de provincie Gelderland en de regio Achterhoek is deze deal tot stand gekomen.

Regio Deals Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Met het sluiten van Regio Deals worden deze regio’s versterkt op een manier passend bij de mensen die daar werken en wonen. Rijk en regio hebben het afgelopen half jaar plannen gemaakt om over de hele linie de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren. Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, passende zorg voor ouderen die langer thuis wonen, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van de deals. Deze Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel.

Vanuit de Achterhoek Board is onze voorzitter Koen Knufing actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regiodeal, een mooi resultaat voor de Achterhoek!