Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Samen de schouders eronder zetten

Na de recente Tweede Kamerverkiezingen komt de rol van onze landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW, maar ook van VNO-NCW Midden beter in beeld. Hoe gaan wij om met de verkiezingsuitslagen en de voortdurende maatschappelijke veranderingen, en hoe behouden we de betrokkenheid bij en van de leden zonder afbreuk te doen aan de impact van onze organisatie?

De dynamiek van politieke verschuivingen vraagt om een proactieve benadering van werkgeversorganisaties. VNO-NCW, begrijpend dat verandering onvermijdelijk is, moet strategieën omarmen die verder gaan dan traditionele belangenbehartiging. Samenwerking staat centraal, niet alleen met bedrijven maar ook met andere maatschappelijke actoren. Het delen van kennis en ervaringen is cruciaal om effectief in te spelen op de veranderende politieke landschappen.

Een open dialoog is een sleutelcomponent. Wij moeten actief luisteren naar de zorgen en behoeften van onze leden, maar ook naar bredere maatschappelijke kwesties. Door deze betrokkenheid kunnen we gericht beleid ontwikkelen dat niet alleen de belangen van het bedrijfsleven behartigt, maar ook inspeelt op maatschappelijke veranderingen.

Het behouden van betrokkenheid bij leden vereist flexibiliteit en attractiviteit. Wij moeten ons aanpassen aan de evoluerende verwachtingen van onze achterban. Dit betekent niet alleen reageren op actuele problemen, maar ook proactief meedenken over toekomstige uitdagingen. Een verkenners/gidsfunctie is van groot belang. De nieuwe aandachtspunten zoals business information, benchmarking, artificial intelligence en robotisering moeten ons helpen in de nieuwe wereld concurrerend te blijven. Daarbij moet het accent liggen op het innovatief en oplossend vermogen van het bedrijfsleven. Maar zeker zal ook de pro-activiteit vanuit de leden door kennisdeling naar collega-ondernemers en overheid een grote rol gaan spelen. De overheid moet ons bedrijfsleven centraal zetten en niet kiezen voor opportunistische keuzes door opdrachten te verstrekken aan lagelonenlanden waardoor onze werkgelegenheid onder druk komt te staan.

Belangrijk is het vinden van de juiste balans. Werkgeversorganisaties willen relevant blijven en actief bijdragen aan positieve veranderingen. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat onze impact niet verloren gaat in de brede benadering van maatschappelijke betrokkenheid. Dus niet kaasschaven maar staan voor onze principes.

In een tijd van constante verandering is het vermogen om flexibel samen te werken, kennis te delen, en proactief mee te denken essentieel. Als VNO-NCW Midden deze principes omarmt, staan we sterker in het vormgeven van een positieve toekomst, waarin zowel economische belangen als maatschappelijke veranderingen worden gerespecteerd en aangepakt. Alleen ben je misschien sneller maar samen kom je verder. Door steeds open te staan voor de nieuwe werkelijkheid komen wij ook verder. Laten we onze schouders eronder zetten elkaar helpen om weer een energiek en positief land te krijgen.

Hajé de Jager
voorzitter VNO-NCW Flevoland
(haje@haje.nu |  https://www.linkedin.com/in/hajé-de-jager-8a309b2/