Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Samen werken aan meer werk in de regio

Ondertekening regionaal Actieplan ‘Perspectief op Werk’

Dinsdag 16 juli is de aanvraag van het actieplan ‘Perspectief op Werk’ voltooid. Voorzien van handtekeningen van de bestuurders van FactorWerk is het plan ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Inzetten op een nog intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen om een goede match tussen vraag en aanbod te realiseren in onze arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe! Dit doen we door samen duidelijke gedefinieerde en concrete kwantitatieve ambities te formuleren voor de periode 2019 tot 2022”, aldus Mark Sandmann, voorzitter van FactorWerk.

Mark Sandmann en Pascal Hulsegge ondertekenen het actieplan Perspectief op Werk

Kansen
Er is grote krapte op de arbeidsmarkt en werkgevers staan te springen om personeel. Dit biedt kansen voor doelgroepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Werkgevers, gemeenten, UWV, de MBO raad, OCW en SZW hebben daarom de oproep aan de arbeidsmarktregio’s gedaan om de kansen op de arbeidsmarkt optimaal te benutten: ‘Perspectief op Werk’ (POW). Het kabinet heeft voor de plannen voor POW 1 miljoen per regio beschikbaar gesteld voor 2019 en bij een goede voortgang ook nog 1 miljoen voor 2020. “Door goede afspraken te maken hoe we dit gezamenlijk gaan organiseren en monitoren, gaan we nog slagvaardiger te werk. Dit biedt kansen voor ons als werkgevers en werkzoekenden. Een goede werkgeversdienstverlening is onmisbaar om regionaal maatwerk en vereenvoudiging voor werkgevers te realiseren en dat is ook beschreven in POW”, zo vult bestuurder ondernemersgeledingen Pascal Hulsegge (tevens bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek) aan.

Opdracht ministerie SZW
Het ministerie heeft de wethouders van de centrumgemeenten en regionale vertegenwoordigers van werkgeverszijde gevraagd een regionaal actieplan POW op te stellen. Daarbij is aangegeven de focus te leggen op een korte termijn DOE-agenda voor het verzilveren van de kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen die wil werken, maar niet zonder ondersteuning de weg naar een baan kan vinden. Een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen gaat zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod.

POW-er sessies
Het regionaal Meerjarenactieplan en de DOE-agenda POW zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met werkgevers, werknemers, UWV, de accountmanagers en relatiebeheerders van de werkbedrijven, beide ROC’s en de veertien gemeenten in onze arbeidsmarktregio. Diverse relevante arbeidsmarktpartijen, zoals brancheorganisaties en lokale werkgeversverenigingen, hebben hun bijdrage geleverd aan de DOE-agenda POW. Sandmann: “Om te komen tot een plan dat wordt gedragen door alle betrokken partijen in onze arbeidsmarktregio zijn in de afgelopen maanden een aantal zogenaamde POW-er sessies gehouden. Aan deze sessies is deelgenomen door vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers, vakbonden, onderwijs, UWV en cliëntenraden. De input van deze sessies is vertaald in het Meerjarenactieplan FactorWerk en de DOE-agenda.”

Concreet
In het actieplan staan duidelijk gedefinieerde en concrete ambities van het aantal matches dat via POW voor 2019 wordt gerealiseerd. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de uitvoering wordt georganiseerd en gemonitord. Een goede werkgeversdienstverlening is hierbij onontbeerlijk. De opdracht is, naast de DOE-agenda, de regionale werkgeversdienstverlening verder te versterken met oog voor regionaal maatwerk en vereenvoudiging voor werkgevers.

Samen aan zet
Alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe onderschrijven het regionale actieplan POW en verlenen medewerking aan de monitoring die door SZW wordt ingeschakeld en gefinancierd. Ook wordt er deelgenomen aan landelijke periodieke bijeenkomsten (gericht op uitwisselen van voortgangsinformatie, goede voorbeelden en knelpunten) voor POW. Sandmann: “De inzet die de afgelopen maanden is getoond, laat zien dat participatie en samenwerking in onze arbeidsmarktregio groot is. Als voorzitter van FactorWerk spreek ik dan ook met verve mijn trots uit voor alle collega’s in de regio die aan zet zijn geweest bij de totstandkoming van het actieplan POW! De gedegen en efficiënte werkwijze om betrokkenheid in onze arbeidsmarktregio te borgen, belooft veel goeds voor het behalen van de gestelde regionale doelen in de DOE-agenda.”

De programmamanagers Perspectief op Werk overhandigen het regionaal Meerjarenactieplan aan de vertegenwoordigers van het bestuur FactorWerk. Vlnr: Erik van der Veen (Programmamanager POW), Pascal Hulsegge (bestuurder ondernemingsgeledingen), Mark Sandmann (voorzitter FactorWerk) en Christian Lorist (Programmamanager POW)