Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Uitbreidingsplannen in gevaar door Wet natuurbescherming

De Raad van State oordeelde onlangs dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename. Met andere woorden: voor woningbouw, uitbreiding van stallen of aanleg van wegen kan geen beroep meer gedaan worden op de ontwikkelruimte die het Programma bood.

Miljarden aan investeringen die welvaart en werkgelegenheid opleveren kunnen door de uitspraak van de Raad van State (voorlopig) niet doorgaan. Het Rijk voerde het PAS in 2015 in om enerzijds de uitstoot van stikstof te beperken en Natura 2000-gebieden te beschermen en anderzijds ruimte te geven aan economische activiteiten in de buurt van natuurgebieden.

Projecten onder druk
Het wordt nu een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Voorheen mochten deze activiteiten plaatsvinden omdat tegelijkertijd maatregelen werden genomen om de nadelige gevolgen van stikstof op natuurgebieden te verminderen. Als gevolg van de uitspraak halen waarschijnlijk honderden vergunningen de eindstreep niet en moeten duizenden activiteiten nu alsnog een langdurig vergunningentraject in. Ook in Apeldoorn staan maar liefst 90 projecten hierdoor onder de druk: de planning van allerlei projecten is onzeker.

PAS in het kort
Wie een project wil uitvoeren, zoals een fabriek bouwen of uitbreiden, moet daarvoor vaak een vergunning hebben op basis van de Wet natuurbescherming. De vergunning wordt op basis van de Europese Habitatrichtlijn alleen verleend na een individuele passende beoordeling. Uit die passende beoordeling moet blijken of het project significante gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden. Het PAS regelde een beoordeling per Natura 2000-gebied, zodat niet voor elke individuele vergunningaanvraag een beoordeling nodig was, maar kon worden volstaan met een toetsing aan de per gebied vastgestelde ontwikkelruimte. Kwam de vergunningaanvraag hier bovenuit, dan was het alsnog nodig.

Wat nu?
Minister Schouten gaf eerder al aan dat het voor vergunningen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten) geen gevolgen heeft. De uitspraak kan wél gevolgen hebben voor onlangs verleende, lopende of toekomstige aanvragen. De minister stelt een adviescollege Stikstofproblematiek in. Dit college krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningsverlening. Hen is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Daarnaast gaan ze aan de slag met adviezen voor de langere termijn voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie.

Taskforce STIKSTOF
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een speciale taskforce STIKSTOF opgericht, die bedrijven zo snel mogelijk oplossingen wil aanreiken zodat Nederland niet op slot gaat. VNO-NCW Midden maakt ook deel uit van deze taskforce. Bij bedrijven leven ondertussen veel vragen, daarom heeft de tasforce een FAQ opgesteld. Klik hier voor de FAQ.

Oproep bedrijfsleven: problemen melden
Ondervindt uw bedrijf gevolgen door de PAS uitspraak? Dan horen we dit graag van u. Uw voorbeelden en ervaringen nemen we mee naar de landelijke tasforce STIKSTOF. U kunt contact opnemen met Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken VNO-NCW Midden, oostermeijer@vno-ncwmidden.nl