Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Uitvoeringsafspraken bedrijventerreinen gecontinueerd

In juni 2020 heeft het college van Gedeputeerde Staten Gelderland ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). In het RPW wat in afstemming met werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriƫle kringen Achterhoek (SIKA) is opgesteld, zijn ook afspraken vastgelegd over het monitoren van de vraag- en aanbodsituatie van bedrijventerreinen in onze regio. Uit de 2-jaarlijkse monitor die onlangs voor het tijdvak 1-1-2019 t/m 31-12-2020 is afgerond blijkt dat de uitvoering van het RPW geen aanleiding vormt de gemaakte afspraken te herzien.

Met tevredenheid constateren we dat de uitgifte in de afgelopen periode zich, ondanks corona, op een hoog niveau heeft gemanifesteerd. Wel was er enige vertraging in de besluitvorming bij bedrijven als gevolg van de onzekerheid, maar uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een lagere uitgifte.

Het RPW geeft inzicht in de benodigde hoeveelheid uit te geven bedrijventerreinen per gemeente. Die wordt voor de Achterhoek ingeschat op 59-140 ha. Bedrijventerreinen tot 2030. Op basis van het RPW kan elke gemeente een invulling zoeken en de bestemmingsplannen voorbereiden en vaststellen. Uit de recente monitor blijkt dat de oplossingen voor uitbreiding ten behoeve van lokale en regionale bedrijvigheid en de vestiging van nieuwe bedrijven veelal lokaal gezocht en (vaak) gevonden worden. Dit geldt zowel voor de uitgifte van nieuwe kavels als voor uitbreiding in of herontwikkeling van bestaand vastgoed.

De monitor ziet drie belangrijke aandachtspunten voor de komende twee jaar: voorzien in de lokale uitbreidingsbehoefte, voldoende aanbod voor maakindustrie in combinatie met agrifood en blijvende aandacht voor kwalitatieve verbeteringen in de bestaande voorraad.

Urgentie dient zich aan
De uitgifte van zowel regionale als lokale bedrijventerreinen verloopt voorspoedig. Niettemin is er in verschillende gemeenten nu of op korte termijn sprake van een urgente uitbreidingsbehoefte. In de meeste gevallen valt de oplossing hiervoor binnen de afspraken uit het RPW. Waar dit niet het geval is moet regionale afstemming plaatsvinden. Het is aan gemeenten om in overleg met de regio een keuze te maken over de locatie van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Duurzaamheid en kwaliteit
Naast de beschikbaarheid van kavels is er ook aandacht voor de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande voorraad. In meerdere gemeenten loopt in samenwerking met de HAN een onderzoek naar de aanpak voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Ook in andere gemeenten lopen initiatieven in samenwerking met ondernemers en onderwijs, in belangrijke mate ondersteund door SIKA. De coƶrdinatie van dergelijke initiatieven verloopt via de thematafel circulaire economie en energietransitie.

Informatie
De afspraken uit het RPW over de ontwikkeling, uitbreiding en het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen kunnen de komende twee jaar gecontinueerd worden. Deze conclusie wordt onderschreven door de deelnemende gemeenten. De Monitoring RPW Achterhoek 2019-2023 is hier te bekijken.