Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Unieke Green Deal getekend

Samenwerken aan verduurzamen en toekomstbestendig maken van bedrijventerrein op TPN-West

De ondernemers van TPN-West (vertegenwoordigd door de bedrijvenvereniging), gemeente Nijmegen en Beuningen, de provincie Gelderland, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), VNO-NCW Midden, The Economic Board en de Rabobank hebben een unieke Green Deal met elkaar gesloten. TPN-West en haar partners hebben grote ambities om een toekomstbestendig bedrijventerrein te zijn waarin ondernemers vorm kunnen geven aan duurzaam ondernemen, elkaar kennen en versterken. Samen met deze partners wil TPN-West kansen pakken op het vlak van klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. Het van belang is om de komende jaren structureel samen te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein op TPN-West. Deze samenwerking moet uiteindelijk leiden tot een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Bedrijventerrein per uiterlijk 2030.

Klimaatadaptatie

Op het vlak van klimaatadaptatie wil TPN-West bij het doel van het gemeentelijke klimaatadaptatiebeleid aansluiten en het groenpercentage op het bedrijventerrein met minstens tien procent verhogen. Meer schaduw realiseren met bomen en de waterproblematiek verminderen. Het idee daarbij is om één of meerdere ‘klimaatbestendige proeftuinen’ op TPN-West in te richten. Vergroening, slimme waterberging, duurzame daken, groene gevels en verduurzaming in brede zin, waaronder het streven naar energieneutraliteit, bieden prachtige kansen voor ondernemers om slimmer om te gaan met hun vastgoed op het bedrijfsperceel. Hiermee kunnen ondernemers zich wapenen tegen hevige regen, hitte en droogte. Schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen moet worden voorkomen. Natuurlijk pakken we mooie kansen voor biodiversiteit, leuke lunchplekken voor werknemers en plekken voor ontmoeting en versterken van de uitstraling van het bedrijventerrein mee. Want werknemers van jong tot oud stellen steeds meer eisen aan een aantrekkelijke werkomgeving. Zowel binnen als buiten. Bij het realiseren van deze ambitie worden ook de omwonenden uit de wijken rondom het bedrijventerrein betrokken. Waar mogelijk trekken we samen op en geven we invulling aan een gezondere en groene omgeving.

Circulariteit

In de huidige wereld waarin afval niet meer bestaat, restproducten worden benut en hoogwaardig worden ingezet wil TPN-West een inspiratiefunctie spelen voor andere bedrijventerreinen. Partijen willen gezamenlijk de transitie naar de circulaire economie bevorderen en uiterlijk 2030 een afname realiseren van de hoeveelheid afval van de bedrijven met de grootste stromen op het terrein. Met twee concrete circulariteitsprojecten ‘piepschuim’ en ‘hout’ wordt een eerste start gemaakt.

Energietransitie

Er wordt vol ingezet op de besparing van energie met proactieve voorlichting, inzet van energiescans en campagnes voor meer zon op het bedrijfsdak. Er zijn plannen om Smart Energy Hubs te realiseren. Smart Energy Hubs (SEH) zijn slimme decentrale energiesystemen waar lokaal duurzame energie wordt geproduceerd, opgeslagen en toegepast. De uitdaging hierbij is om de vaak fluctuerende bronnen zoals zon, wind en biomassa en het gebruik van energie lokaal in evenwicht te brengen. Een goed functionerende SEH vermindert de druk op de netten, verlaagt de energiekosten, vergroot de betrouwbaarheid van de levering, en draagt sterk bij aan het emissievrij maken van al ons energieverbruik. Hierbij is het de bedoeling dat het overschot aan energie in de toekomst wordt teruggeleverd aan de naastgelegen bedrijven. Hiervoor moet een vorm van energieopslag, zoals batterijopslag of waterstof, worden gerealiseerd. Verder is de ambitie om slim gebruik te maken van de aanwezig restwarmte op TPN- West; om de energie-efficiëntie te vergroten en het gasverbruik te verminderen. Er zijn plannen om zo’n 10 bedrijven aan te sluiten op het warmtenet van het tracé A-1. Ondernemers zijn hierover zeer enthousiast.

E-mobility

Binnen de ontwikkeling van een SEH kijken we ook naar de inpassing voor huidig en toekomstig elektrisch vervoer en stimuleren we dit. Binnen TPN-West zitten een paar grote logistieke bedrijven. Voor het zware vrachtvervoer moeten publieke en private laadpleinen ontwikkeld worden. Dit doen we in samenwerking met de logistieke makelaars, de relevante bedrijven, gemeente en provincie. Het ideale uitgangspunt is om binnen TPN-West voor het laden van e-vervoer zelf alle energie daarvoor duurzaam op te wekken.

Namens VNO-NCW Midden plaatste onze voorzitter Arnhem-Nijmegen, Ilko Bosman (rechts op de foto), zijn handtekening. VNO-NCW Midden gaat onder meer helpen bij het opzetten van de Smart Energy Hubs. 

Green Deal is bekrachtigd op woensdag 18 januari 2023 tijdens een ontbijtsessie bij de Vasim, Winselingseweg 41,  Nijmegen.