Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Vernieuwde samenwerking zet Achterhoek nog beter op de kaart

Ruim twee jaar geleden maakte de Achterhoek een radicale omslag in haar bestuurlijke aansturing. Ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en overheid (de 3-O’s) staan sindsdien samen aan het roer om grote opgaven voor de regio aan te pakken en brede welvaart verder te stimuleren. VNO-NCW Achterhoek is nauw betrokken bij de Achterhoek Board en de Thematafels (Achterhoek Ambassadeurs). Onze bestuursleden Koen Knufing en Henk Tappel zitten namens de ondernemers in de Achterhoek Board. De overige bestuursleden hebben zitting aan de thematafels.

Dat de samenwerking werkt, bevestigen externe onderzoekers nu. Mark Boumans, voorzitter van 8RHK ambassadeurs: “Ik ben er enorm trots op dat de onafhankelijke spiegel die ons met het onderzoek is voorgehouden, weerspiegelt waar we ons allemaal voor inzetten en wat we daarmee bereiken! De goede samenwerking tussen de 3-O’s draagt bij aan ontwikkeling van de Achterhoek, ruimtelijk en economisch.”

Brede wens tot voortzetting samenwerking
Het onderzoek laat zien dat er een brede wens is voor voortzetting van de samenwerking volgens de ingezette lijn. Met behoud van de Achterhoek Raad, Achterhoek Board en de zes thematafels. Ook het regionale denken is in het algemeen versterkt. De waardering van de samenwerking is hoger dan de onderzoekers tegenkomen bij andere samenwerkingen in Nederland. In vergelijking tot andere regio’s zijn relatief veel projecten van de band gerold die passen bij de doelstellingen van de regio.

Achterhoek serieuze partner voor Rijk en provincie
De provincie en het Rijk vinden dat de Achterhoek zich met de 3-O samenwerking sterk positioneert en voor resultaten zorgt. Begin deze maand stuurde 8RHK ambassadeurs nog een brief naar de informateur voor vorming van het nieuwe kabinet: ‘leer van onze open en eerlijke bestuurscultuur, waarin we gebaande paden loslaten, experimenteren en over grenzen heen stappen.’ Mark Boumans: “Er worden hier werelden gedicht, zonder op het speelveld van de ander te zitten. Door loslaten komen we verder, het onderlinge vertrouwen is groot in de Achterhoek.”

Aanbevelingen
Er zijn 12 aanbevelingen meegegeven in het rapport. Deze richten zich met name op het optimaliseren van de samenwerking op onderdelen. Zoals het versterken van de verbinding van de Achterhoek Raad met de gemeenteraden van de zeven gemeenten tot het verkennen van een aanvullende scope, namelijk natuur (waaronder vitaal platteland, droogte en stikstof). Ook zijn er winstpunten te behalen door de besluitvorming nog scherper te communiceren. De Achterhoek Board heeft de aanbevelingen vertaald naar actiepunten. Deze worden inclusief de evaluatie voorgelegd aan de partners om daarna samen de onderschreven en eventuele andere actiepunten op te pakken.

Aanleiding van het onderzoek
Bij de start van de huidige organisatiestructuur gaven de zeven gemeenteraden opdracht om de samenwerking na twee jaar te evalueren. Twee externe onderzoekers van bureau Berenschot en van de Rijksuniversiteit Groningen evalueerden de sturingsmogelijkheden en de uitvoeringskracht. Een grote groep vanuit alle achterbannen van de organisatie is ondervraagd. Totaal zijn 26 groepsinterviews gehouden met betrokkenen binnen en buiten de Achterhoek.

Uit de analyse van de onderzoekers:
* De Achterhoek Ambassadeurs-samenwerking levert duidelijk waarde voor de Achterhoek én voor de individuele deelnemers op. De doelstellingen worden door alle betrokkenen – dus vanuit alle O’s – als passend ervaren. Dat zien ze niet vaak in Nederland. Het legt het fundament voor daadwerkelijk opgavegericht werken.
* De waardering van de deelnemers aan de Achterhoek ambassadeurs samenwerking is hoger dan de onderzoekers tegenkomen bij andere samenwerkingen in Nederland.
* De samenwerkingscultuur in de Achterhoek is sterk verbeterd. Dat ervaren alle betrokkenen. De kracht van deze cultuur valt in vergelijkend perspectief in Nederland ook op.
* Er zijn in vergelijkend Nederlands perspectief, relatief veel projecten tot stand gekomen met een relatie tot de doelstellingen. Als Board willen we daaraan toevoegen dat de cofinanciering vanuit de partners hoog is.
* De provincie en het Rijk vinden dat de Achterhoek zich met de samenwerking sterk positioneert en voor resultaten zorgt. Ze nemen de regio zeer serieus. De provincie ziet ons duidelijke partner en is tevreden met de mate waarin de regio aanspreekbaar is en met de mate waarin coherentie van beleid tot stand komt. Zij ervaren hierdoor minder bestuurlijke drukte dan eerst. Het Rijk geeft aan dat de regio zich de afgelopen periode als volwassen partner op de kaart heeft gezet. Het Ministerie van BZK vindt onze samenwerkingsvorm interessant en wil de experimenteerruimte die we genomen hebben niet wegnemen.

Meer informatie is te lezen in de volgende documenten:
* Aanbiedingsbrief evaluatie voor VNO-NCW Achterhoek
* Reactie van de Board op de aanbevelingen
* Het evaluatierapport