Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Warmtepact voor de gemeente Deventer

Warmtepact voor de gemeente Deventer

De gezamenlijke ondernemersverenigingen in Deventer nemen het voortouw in het vormen van een Warmtepact voor de gemeente Deventer. Daarbij nemen zij in overweging dat:

 • Deventer mede ondertekenaar is van de City Deal Cleantech Regio (2017)
 • Er meerdere bedrijven in Deventer beschikken over niet gebruikte restwarmte;
 • Warmtenetten in Deventer vooralsnog allemaal op aardgas worden gestookt, waar aardgas als energiebron wordt uit-gefaseerd;
 • In 2023 alle kantoren in de stad voorzien moeten zijn van C-label. Ruim de helft van de kantoren voldoet nog niet. Hierin schuilt een belang (risico!) voor zowel huurder als verhuurder. En dat terwijl in 2030 zelfs A-label verplicht wordt;
 • De verdere verduurzaming van vervoer, bedrijfsprocessen en bedrijfspanden, mede door het gebruik van meer warmtepompen, vermoedelijk gepaard gaat met meer elektriciteitsgebruik (en de energie-infrastructuur hierop mogelijk dient te worden aangepast);
 • Een (open) warmtenet op bedrijventerreinen onderdeel van discussie is;
 • Er plannen zijn voor biogasproductie in de gemeente;
 • De gemeente Deventer en andere organisaties in de stad 2030 als jaar hebben gekozen waarin energieneutraliteit als doel is gesteld;
 • Meerdere Deventer energie coöperaties en andere lokale organisaties zich richten op duurzame energieprojecten en participatie in deze projecten van particulieren en bedrijven gewenst zijn;
 • Bedrijvenpark A1 zonder (fossiel-)aardgasnet wordt aangelegd en alternatieve warmtebronnen gewenst zijn;
 • VNO-NCW Midden betrokken is bij de Regionale Energiestrategie West Overijssel waarin zij samen met bedrijvenparkmanagement tenminste één bedrijventerrein nu al willen verduurzamen, inclusief gebiedsfinanciering.
 • MKB Deventer en VNO-NCW Stedendriehoek samen starten met de actie “Deventer Bespaart” en MKB Deventer eerder al de actie “Verduurzaam Zeker” startte.

Initiatiefnemers willen een doorbraak in de verduurzaming van Deventer bereiken. Het Warmtepact moet een samenwerkingsverband worden tussen publieke partners en (semi)private samenwerkingspartners. De deelnemers intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren, innoveren en realiseren.

De samenwerkingspartners werken ieder in hun eigen concrete projecten aan nieuwe vormen van financieringsconstructies, nieuwe businessmodellen, breed gedragen samenwerkingsverbanden en nieuwe innovatieve oplossingen. Op sommige momenten draait het vooral om het delen van kennis en ervaringen, in andere gevallen gaat om het samen experimenteren en het versnellen van vernieuwende technologieën of het samen zoeken naar financieringen.

Het Warmtepact heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 • Verduurzaming van de stad
 • Werken aan ruimtelijke inpassing
 • Goed voorbeeld tonen met concrete projecten
 • Belemmeringen wegnemen
 • Leren en informeren

De bedrijfsverenigingen starten met het inzetten van bestaande overlegstructuren en evenementen voor het vormgeven van het samenwerkingsverband, zoals de succesvolle duurzaamheidborrels (3x per jaar). Ook verwacht het MKB een bijdrage te kunnen leveren aan het duurzaamheidscentrum in de stadsetalage op het stadhuis.

Bedrijven met concrete projecten waarvan zij denken dat die passen binnen het Warmtepact kunnen zich melden bij MKB Deventer (info@mkbdeventer.nl).

Werken aan ruimtelijke inpassing

We spannen ons in voor de ruimtelijke inpassing van duurzaamheidsmaatregelen: op korte termijn wordt naar verwachting duurzaam ontwikkelen, realiseren en beheren van stedelijk gebied standaardpraktijk. In 2030 is een energie-neutrale gemeente realiteit. Dit betekent dat we in de stad gaan evalueren hoe ver we zijn, welke extra inspanningen nodig zijn en welke projecten hier aan kunnen bijdragen.

Goed voorbeeld tonen met concrete projecten

We willen aan de hand van concrete projecten in Deventer laten zien dat duurzame oplossingen bijdragen aan een prettig en gezond leefklimaat, een MKB-vriendelijk ondernemersklimaat en aan de reductie van CO2-emissie. Goed voorbeeld doet immers volgen. Concrete projecten worden door de samenwerkingspartners toegevoegd in de bijlagen van het Warmtepact. De voortgang van de projecten wordt met regelmaat geëvalueerd en waar het kan met inspanning van samenwerkingspartners verder geholpen.

Belemmeringen wegnemen

Belemmeringen op het gebied van wetgeving, financiering en beleid brengen we in kaart en voorzien we van oplossingsrichtingen. Een strategiegroep van mensen binnen en buiten het samenwerkingsverband helpt bij het verbeteren van de regionale aanpak en het agenderen van kwesties in de politieke arena’s.

Leren en informeren

Vernieuwende werkwijzen en oplossingen delen we met regionale, nationale en internationale partners. Hiervoor worden o.a. de reguliere evenementen van MKB en haar partners ingezet. Waar mogelijk wordt samen gewerkt aan (lokale en regionale) opschaling.