Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Stikstof en PFAS update

Update 20 december 2019

Spoedwet en verruimde PFAS-regels ten spijt, er gebeurt in de praktijk nog te weinig. Diverse bedrijven in de gehele bouwketen staat het water aan de lippen. VNO-NCW Midden trekt samen met brancheorganisaties op om provincies te overtuigen dat duidelijkheid en snelle actie noodzakelijk is. Een maand geleden hebben we u geïnformeerd over onze inspanningen, om de stikstofimpasse te doorbreken en problemen op te lossen, met een extra nieuwsbrief (ga hier naar de samenvatting). Via de reguliere nieuwsbrief van 2 december volgde een eerste update van het bericht en nu, 20 december, is het opnieuw tijd voor actualisering van de informatie.

Meldpunt voor PFAS-knelpunten
Wij roepen leden op om lokale problemen met betrekking tot PFAS bij ons te melden. Wij informeren onze landelijke organisatie hierover, zodat VNO-NCW en MKB-Nederland met de VNG en rijksoverheid betere afspraken kunnen maken die gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden geven. Problemen met bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, niet-actuele bodemkwaliteitskaarten en diepe plassen die gesloten blijven voor grondverzet, kunnen worden gemeld via oostermeijer@vno-ncwmidden.nl. In de mail kunt u aangeven om welke gemeente het gaat, wat het probleem is, wat het belang is, met wie is gesproken en waarom het knelpunt nog niet is opgelost.

Brief aan VNG Overijssel
Op 18 december hebben we met branches samen een brief gestuurd naar alle Overijsselse wethouders die verenigd zijn in het VNG Overijssel Platform Ruimtelijk Domein. Daarin hebben we verwoord waarmee de gemeenten wat ons betreft aan de slag moet om ontslagen bij bedrijven te voorkomen, om meer woning- en utiliteitsbouw te realiseren en goede infrastructuur te garanderen.

Wat we van gemeenten vragen: 

Met betrekking tot stikstof
• Sta achter de noodzaak voor een snelle drempelwaarde voor bouw- en infraprojecten, eventueel via een gefaseerde gebiedsgerichte aanpak, draag dit uit naar relevante partijen en betrek de relevante branches bij invulling van de gebiedsgerichte aanpak;
• Haal niet-vergunningsplichtig onderhoud naar voren om werk in de markt te houden;
• Stel extra budget beschikbaar voor natuurbeheer en -herstel;
• Houdt rekening met de onzekerheid bij veel bedrijven en de ontslagen die al vallen, in vergelijking met slechts 0.6 procent bijdrage aan de stikstofuitstoot;
• Wees bewust van het feit dat ondanks de reeds genomen besluiten en nieuw beleid de urgentie nog hoog is en dat vergunningverlening niet betekent dat morgen de schop de grond in gaat;
• Richt stikstofteams op en kijk al in de aanbesteding naar het nemen van projectmaatregelen die de stikstofuitstoot doen afnemen.

Met betrekking tot PFAS
• Hanteer als ondergrens de landelijke achtergrondwaarde van 0,8µ/kg d.s., indien er geen achtergrondwaarde in uw gemeente bekend is;
• Update zo snel mogelijk de bodemkwaliteitskaarten in uw gemeente, al dan niet gebruik makend van de versnelde procedure;
• Maak indien nodig gebruik van de door de minister ingestelde gremia en procedures, zoals de Taskforce PFAS, Vliegende Brigades en de hierboven genoemde versnelde procedure.

Lees hier de volledige brief.

Eerder al (18 november jl.) heeft de VNG landelijk al de schadeproblematiek door Rijksbeleid PFAS in beeld gebracht. Dat blijkt uit een enquête over PFAS van de VNG onder haar leden. Uit een enquête waar 208 van de 355 gemeenten aan hebben deelgenomen, blijkt dat 58% van deze gemeenten last heeft van de problemen rond PFAS en 19% verwacht dat binnenkort te krijgen.

Resultaten stikstofenquête
Dit najaar hebben meer dan 150 ondernemers uit Overijssel de PAS-flitsenquête ingevuld. De resultaten zijn gebruikt in de standpuntbepaling en gesprekken met politieke beslissers op nationaal en provinciaal niveau. De resultaten gaven aan dat urgentie groot is. Ruim 60% van de ondernemers geven aan op enige manier last te krijgen van de effecten van stikstof en PFAS:

Heeft u uit de praktijk aanvullende concrete voorbeelden van knelpunten? Laat ons dit weten want deze voorbeelden zijn ter illustratie en ter onderstreping van onze lobby zeer relevant.

‘Snel deeltijd-WW en werktijdverkorting nodig vanwege stikstof en PFAS’
Deeltijd WW en werktijdverkorting zijn met spoed nodig voor ondernemers in de door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen sectoren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na crisisoverleg met alle gedupeerde branches. Met zulke instrumenten hopen ze mensen voor deze belangrijke sectoren te kunnen behouden.

Lees hier verder voor het volledige bericht.

Contactpersoon
Rob Oostermeijer, hoofd beleid VNO-NCW Midden