Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Overijssel overlegt met provinciebestuur over urgentie stikstof en PFAS-problemen

VNO-NCW zet in Overijssel vol in op maximaal behoud van werk door middel van samenwerking

VNO-NCW in Overijssel heeft dinsdagmorgen bij bestuurders van de Provincie de urgentie benadrukt die ondernemers ervaren rondom de problemen van de stikstof- en PFAS problematiek. Doel is om ook op provinciale schaal te komen met oplossingen voor ondernemers en haar werknemers. VNO-NCW deed dit samen met Bouwend Nederland en MKB-Nederland. Van de zijde van Gedeputeerde Staten waren aanwezig de Commissaris van de Koning Andries Heidema en gedeputeerden Eddy van Hijum, Monique van Haaf en Gert-Harm te Bolscher.

De delegatie van ondernemerszijde, bestaande uit Laurens de Lange (Voorzitter VNO-NCW Overijssel), Joost Pleiter (Bestuurder MKB Regio Zwolle) en Hans van Norel (Voorzitter Bouwend Nederland Regio Oost) benadrukte de directe en indirecte schade die ondernemers op dit moment oplopen door het vastlopen van het stikstof- en het PFAS-beleid in Nederland. De urgentie van de problematiek was reden om dit overleg te organiseren. Met heldere voorbeelden werd toelichting gegeven op de problemen waar ondernemers nu al in de praktijk mee te maken hebben

“Helder is gemaakt dat baanverlies en dreigende faillissementen in de bouw- en infrasector acuut aan de orde zijn en dat het in aller belang is om dit te voorkomen. Voor bouw- en infraprojecten is het nu éssentieel dat de vergunningverlening versneld weer op gang komt, dat projecten die wel doorgang kunnen vinden ook doorgaan en dat oplossingen voor een periode met stilval moeten worden voorbereid” aldus Laurens de Lange.

De delegatie van Gedeputeerde Staten heeft deze boodschap serieus ontvangen en was constructief in het meedenken en meehelpen voor oplossingen.

Afspraken en punten van actie zijn als volgt:

Communicatie

  • Duidelijkheid nodig op projectniveau: het verbeteren van de communicatie over de vergunningverlening rond het stikstofproces richting ondernemers én gemeenten is dringend noodzakelijk. Geef duidelijkheid over vergunningverlening aan ondernemers én aan gemeenten. Er is op dit moment veel onduidelijkheid over wat wél en niet kan op het vlak van de regelgeving en beleidsregels in de vertaling naar specifieke projecten. Communiceer direct op project-/naamniveau en doe dit in afstemming met Provincie Overijssel, VNG, gemeenten en ondernemersorganisaties.
  • Duidelijkheid voor kopers van woningen: denk bij de communicatie ook na over het informeren van de kopers van woningen (i.c. burgers van Overijssel) die deel uitmaken van de bouwketen. Ook zij worden als eigenaar van de woning getroffen door de effecten van de stikstof (en PFAS) maatregelen.

Overbrugging personeel

  • Behoud van personeel en bedrijven voor de dip die wordt verwacht: onderzoek welke mogelijkheden er zijn om overbrugging van aanstaande personeelsproblemen (bij bedrijven die geraakt worden door de stikstof en/of PFAS) mogelijk te maken. Met elkaar, Provincie Overijssel, gemeenten, werkbedrijf, ondernemersorganisaties, wordt verder besproken of er alternatieven zijn voor werk dat mogelijk komt te vervallen en we kijken naar opties om projecten naar voren te halen. Verkenning van regelgeving en middelen die deze insteek mogelijk maken is onderdeel van de oplossingsrichting. Urgentie is gewenst omdat men vakmensen moet kunnen vasthouden binnen de eigen organisatie en/of binnen de eigen sector.

 Innovaties/verduurzaming

  • Oplossingen om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Kijk met alle partijen ook naar de oplossingen (vermijden van stikstof) voor de langere termijn. Structurele en robuuste (gebiedsgerichte) oplossingen moeten gevonden worden voor het actuele stikstofprobleem (via o.a. toepassen bronscheiding, technische innovaties, circulaire ketensamenwerking e.a.). We gaan daarvoor verder in overleg met deskundigen uit diverse branches, organisaties en sectoren waaronder Provincie, gemeenten, waterschappen, landbouwsector, industrie- en bouwbranches en kennisinstellingen.
  • Op landelijk niveau is het voor het dossier PFAS inmiddels afgesproken dat er wordt gewerkt aan een bijstelling van de norm (uiterlijk 1 december moet hierover meer duidelijkheid verschaft worden door de staatssecretaris). Zodra dit duidelijk is kunnen bouwprojecten weer doorgaan. Maar ondertussen zal met een expertteam in Overijssel samen met gemeenten worden nagegaan of er alternatieven zijn te bedenken om het PFAS probleem al vóór de 1e december op te lossen. Immers, de urgentie is groot als het gaat om het potentiële verlies aan werkgelegenheid binnen de bouw- en infrasector.

VNO-NCW Midden is vandaag breed vertegenwoordigd op het Malieveld en zet partijen aan om hun achterban te informeren middels voorlichtingsbijeenkomsten.

 Aanvullende informatie stikstof/PFAS voor ondernemers

PFAS

Contactpersoon PAS/PFAS
Rob Oostermeijer, hoofd beleid VNO-NCW Midden