Ruimtelijke Ordening en Infra

Bereikbaarheid over weg, water, spoor, door de lucht én beschikbaarheid van digitale infrastructuur zijn basisvoorwaarde voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. VNO-NCW Midden vraagt daarom bij raadsleden, provincies en Rijk aandacht  voor verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen.

Via economische ‘groeikaarten’ is per regio in beeld gebracht wat die knelpunten in Midden- en Oost-Nederland zijn. Oplossingen zitten niet alleen in ‘meer asfalt’, maar bijvoorbeeld ook in slimmer gebruik van wegen, alternatieve mobiliteitsmaatregelen en het stimuleren van ov-gebruik, fietsen en lopen. Een betere doorstroming draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en daarmee aan de ambitie van een klimaatneutrale samenleving. Daar werken we graag aan mee.

Bekijk de infrastructurele wensen in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht.

Bedrijventerreinen

De ontwikkeling, herstructurering en verbetering van bedrijventerreinen en de bereikbaarheid daarvan moet hoog op de agenda van gemeentelijke en provinciale politiek staan en blijven. Op al deze bedrijventerreinen wordt door ondernemers namelijk gezorgd voor een goede regionale verdiencapaciteit.

Meer resultaten

  • Veel activiteiten in kader van programma’s Slim en Schoon Reizen/Onderweg/Beter Benutten: mobiliteitsmakelaar, Middelpunt-special, werkgeversaanpak.
  • Het duurt even, maar de aanhouder wint: De Rijnbrug bij Rhenen wordt verbreed en de verbreding van de A28 komt dichterbij.
  • We verwachten veel van de Campusroute Wageningen. Aan onze lobby ligt het niet.
  • We zien positieve resultaten van onze gezamenlijke lobbyacties terug in besluiten en uitkomsten van de Bestuurlijke MIRT-overleggen (ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt, A1/A30, N35, A28, A15, Bankhoef, enz.)
Meer informatie

Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken of neem contact op met uw regiomanager