Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Stikstof en PFAS – stand van zaken

Update 3 –  2 maart 2020

VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden zijn intensief betrokken bij provinciale ontwikkelingen rondom stikstof en PFAS. We trekken samen met brancheorganisaties op om provincies te overtuigen dat duidelijkheid en snelle actie noodzakelijk is. In deze update geven we je de laatste stand van zaken per provincie én landelijk. In een ander bericht lees je meer over onze oproep om met gemeenten in gesprek te gaan over vergunningverlening (durf te vragen). Er blijkt meer mogelijk dan ondernemers vaak denken.

STIKSTOF

Stand van zaken Provincie Flevoland

 • Een gebiedsgerichte aanpak (GGA) wordt opgestart vanaf maart 2020. In het kader van de GGA wordt evenwicht ecologie en economie nagestreefd binnen drie gebieden: Noord-Flevoland (Urk en Noordoostpolder), Midden-Flevoland (Lelystad, Zeewolde, Dronten) en Almere. Er wordt een provinciale (bestuurlijke) regietafel ingericht met drie gebiedstafels die een adviserende functie hebben aan Gedeputeerde Staten.
 • VNO-NCW Midden zal aanhaken bij de bestuurlijke regietafel en samen met branches als BouwendNL, RECRONHISWA, TLN aanhaken bij de drie gebiedstafels.
 • Link naar stikstofpagina Provincie Flevoland.

Stand van zaken Provincie Gelderland

 • Er is een Statenbrief ‘Contouren Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) 2019-2023’ verschenen (d.d. 17 december 2019) waarin de eerste contouren van een pakket aan maatregelen worden beschreven. Samen met gemeenten, waterschappen, bedrijfssectoren en stakeholders zal worden gewerkt aan een eerste ‘rollende’ uitvoeringsagenda’s voor de gebieden Veluwe, Achterhoek en de Rijntakken.
 • Informatiebijeenkomst Stikstof & Woningbouw (inclusief adviesplein) vindt plaats in Gelderland op 11 maart a.s. (vanaf 12:30-17:00 uur). Insteek is om aan te geven dat woningmarkt niet op slot zou staan en aan de hand van voorbeelden wordt aangegeven wat er allemaal kan om vergunningverlening mogelijk te maken.
 • Link naar stikstofpagina Provincie Gelderland.

Stand van zaken Provincie Overijssel

 • Brief van VNO-NCW Midden met branches aan Provincie Overijssel over het bieden van extra hulp aan MKB-bedrijven die last hebben van de stikstofcrisis. Bepleit wordt een versnelling van structurele oplossingen door inzet van het Overijsselse Investeringsprogramma MKB 2020-2023.
 • Binnen de gebiedsgerichte opgave wordt in aanvang ingezet op drie gebieden: Kop van Overijssel, Noord-Oost Twente en de Sallandse Heuvelrug. Binnen de gebieden wordt gekeken naar de korte termijn (2020-2021/kansen voor quick wins en matchen van vraag & aanbod van ontwikkelruimte), de middellange termijn (2030/kansen voor win-win en combinaties met andere opgaven) en de lange termijn (2050).
 • Link naar stikstofpagina Provincie Overijssel.

Stand van zaken Provincie Utrecht

 • Op maandag 6 april is de eerstvolgende bijeenkomst gepland van de Provinciale Regietafel Stikstof. O.a. zal op de agenda staan de contouren van een gebiedsgerichte aanpak in Utrecht.
 • Link naar stikstofpagina Provincie Utrecht. Op gebiedsniveau zal gekoppeld moeten worden met opgaven zoals klimaat, bodemdaling en energie. Ten grondslag aan goede besluitvorming en monitoring ligt goede data en heldere procesvorming. Aandacht voor discussie over beheermaatregelen in de gebieden, schaalniveau, korte- en langetermijn en draagkracht en mogelijkheden van maatregelen.

LANDELIJK 

 • Inzet VNO-NCW. Oproep richting Kabinet (samen met VNG-Nederland) om zo snel mogelijk te komen tot een breed gedragen nationaal stikstofakkoord. Zorg voor evenwicht van een lange-termijnstrategie en het opheffen van de korte termijn frustraties door invoering van genuanceerde drempelwaarde. Met aandacht voor een robuust nationaal natuurherstelprogramma, afspraken over stikstofreductie tot en met 2050 en een goed proces voor de ruimtelijke inrichting van Nederland (zie inhoud brief VNO-NCW & VNG).
 • Meer info over herstelmaatregelen in beeld is te vinden op de BIJ12 pagina waarbij een aantal voorbeelden is beschreven van herstelmaatregelen die binnen verschillende provincies worden of zijn uitgevoerd in Natura 2000 gebieden.
 • Kamerbrief ‘Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur’ waarin wordt beschreven welke Kabinetsmaatregelen worden ingezet op het gebied van natuur (d.d. 19 februari 2020).
 • Kamerbrief Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak’ (d.d. 7 februari 2020). Gaat o.a. over het eerste maatregelenpakket in de landbouwsector.
 • Q&A n.a.v. kabinetsmaatregelen die in brief ‘voortgang stikstifproblematiek’ van 7 februari 2020 zijn gesteld over Stikstofmaatregelen Landbouw. O.a. over opkoopregeling veehouderijen, komst omschakelfonds en extensivering. Er is de MIA/Vamil (fiscale) regeling voor bedrijven die besluiten stikstofreducerende bedrijfsmiddelen aan te schaffen.
 • Stikstofregistratiesysteem (openstelling vanaf 16 maart 20200). Bedoeld om per gebied effecten van stikstofmaatregelen te registreren waardoor inzicht onstaat in de reductie van de stikstofdepositie. Zo wordt helder waar er ruimte ontstaat voor woningbouw en infraprojecten.

PFAS

HELPDESK

Eerdere updates

In november 2019 hebben we je geïnformeerd over onze inspanningen, om de stikstofimpasse te doorbreken en problemen op te lossen, met een extra nieuwsbrief (ga hier naar de samenvatting). Via de reguliere nieuwsbrief van 2 december volgde een eerste update van het bericht, 20 december een tweede, en nu, 2 maart 2020, opnieuw de actuele stand van zaken.

Contactpersoon VNO-NCW Midden

Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken